เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์

รายละเอียด

ระบบประเมินรายวิชาออนไลน์ได้พัฒนาขึ้นในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจรายวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระบบ เพื่อให้สะดวกต่อการสรุป และนำเสนอผลเป็นภาพรวม โดยประเมินทางด้านผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ประเมินอาจารย์ผู้สอน และประเมินภาพรวมของรายวิชารวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยระบบนี้ได้ออกแบบเพื่อแสดงผลสรุปการประเมินให้กับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประธานหลักสูตร ส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุงล่าสุด

16 พฤษภาคม 2559

ผู้รับผิดชอบ

  • ทรายทอง เชื้อนุ่น
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 116
  • e-mail : saithong.chu@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ