เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบการจัดการตารางสอน

รายละเอียด

ระบบการจัดการตารางสอนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หลักสูตรเตรียมตารางสอนสำหรับรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมก่อนการจัดการเรียนการสอน ระบบดังกล่าวได้เชื่อมโยงกับระบบ TQF เพื่อจัดทำรายละเอียดของแต่ละรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถ Download เอกสารทั้งในรูปแบบ Word และ pdf

ปรับปรุงล่าสุด

---

ผู้รับผิดชอบ

  • ศันสนีย์ บุญนิธิ
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 317
  • e-mail : sansanee.boo@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ