เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)


วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

  • รองศาสตราจารย์ นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • email


วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

  • ศาสตราจารย์ นพ.พรพรหม เมืองแมน
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • email


วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

  • ศาสตราจารย์ พันเอก นพ.ชาญชัย ไตรวารี
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • email