เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   26   ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)


วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

  • รองศาสตราจารย์ พญ.นัยนา อรุณพฤกษากุล
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • email


วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

  • ศาสตราจารย์ พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • email