เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   25   ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)


การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


กายภาพบำบัด

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วดี บรรพระจันทร์
 • คณะกายภาพบำบัด
 • email


กายวิภาคศาสตร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสรา ลานเหลือ
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


การจัดการการกีฬา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


การจัดการการกีฬา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลี แก้วช่วย
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 • อาจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 • อาจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


การจัดการเวชสารสนเทศ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


การเจริญพันธุ์และการประยุกต์เทคโนโลยี

 • ศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การผดุงครรภ์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา พาหุวัฒนกร
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การผดุงครรภ์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลเด็ก

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาวรรณ หนูคง
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลเด็ก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลเด็ก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลผู้สูงอายุ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชไกร
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชไกร
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา
 • วิทยาลัยราชสุดา
 • email


ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี มกราภิรมย์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


ความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • email


ความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • email


จริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ

 • อาจารย์ ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


จิตตปัญญาศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
 • ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
 • email


จิตตปัญญาศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
 • ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
 • email


จิตวิทยาคลินิก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนยศ สุมาลย์โรจน์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • email


ชีวสถิติ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


ชีวสถิติ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


ดนตรี

 • อาจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • email


ดนตรี

 • อาจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • email


ดนตรีศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • email


ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

 • รองศาสตราจารย์ ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


ทันตกรรมผู้สูงอายุ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


ทันตกรรมหัตถการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคะภากร
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสา มหาสันทนะ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสา มหาสันทนะ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • email


นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • email


นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • email


นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • email


นิติวิทยาศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


บริหารสาธารณสุข

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


บริหารสาธารณสุข

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


พัฒนาการมนุษย์

 • อาจารย์ ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • email


พัฒนาการมนุษย์

 • อาจารย์ ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • email


พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
 • สถาบันโภชนาการ
 • email


พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
 • สถาบันโภชนาการ
 • email


ฟิสิกส์การแพทย์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


ฟิสิกส์การแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ นภมน ศรีตงกุล
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
 • email


ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
 • email


ภาษาศาสตร์

 • อาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
 • email


โภชนศาสตร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


โภชนศาสตร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วัฒนธรรมศึกษา

 • อาจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • email


วิจัยประชากรและสังคม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • email


วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร
 • วิทยาลัยราชสุดา
 • email


วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร
 • วิทยาลัยราชสุดา
 • email


วิทยาการระบาด

 • รองศาสตราจารย์ วินัย รัตนสุวรรณ
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


วิทยาการเสพติด

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน
 • สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • email


วิทยาศาสตร์การกีฬา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • email


วิทยาศาสตร์การกีฬา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • email


วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

 • อาจารย์ นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


วิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการคลินิก

 • ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ธนวรรณ กุมมาลือ
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ หนูหอม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมเครื่องกล

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สุวรรณจำรัส
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมอุตสาหการ

 • อาจารย์ ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมอุตสาหการ

 • อาจารย์ ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


ศาสนากับการพัฒนา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ยอดทอง
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เศรษฐีธร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิพพล มหาอาชา
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 • อาจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 • อาจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

 • อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว
 • โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • email


สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


อนามัยสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


อนามัยสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email