เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)


วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


กายภาพบำบัดคลินิก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วดี บรรพระจันทร์
 • คณะกายภาพบำบัด
 • email


กายวิภาคศาสตร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสรา ลานเหลือ
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


การจัดการการกีฬา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลี แก้วช่วย
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


การจัดการการกีฬา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลี แก้วช่วย
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล
 • คณะศิลปศาสตร์
 • email


การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล
 • คณะศิลปศาสตร์
 • email


การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


การประเมินโครงการทางสังคม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


การผดุงครรภ์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การผดุงครรภ์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลเด็ก

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาวรรณ หนูคง
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลเด็ก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ สิงห์สาย
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลเด็ก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัลย์ สิงห์สาย
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลเด็ก

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาวรรณ หนูคง
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา สนองเดช
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชไกร
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชไกร
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา สนองเดช
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา มั่นคง
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การวิจัยศัลยศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


การออกแบบและพัฒนาสังคม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


กิจกรรมบำบัดคลินิก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กบ.พีรเดช ธิจันทร์เปียง
 • คณะกายภาพบำบัด
 • email


ความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • email


ความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • email


จริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ

 • อาจารย์ ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


จิตตปัญญาศึกษา

 • อาจารย์ ดร.เพริศพรรณ แดนศิลป์
 • ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
 • email


จิตตปัญญาศึกษา

 • อาจารย์ ดร.เพริศพรรณ แดนศิลป์
 • ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
 • email


จิตวิทยาคลินิก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนยศ สุมาลย์โรจน์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • email


จุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นาวิน ห่อทองคำ
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


จุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นาวิน ห่อทองคำ
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


ชีวสถิติ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


ชีวสถิติ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


ดนตรี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • email


ดนตรี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • email


ดนตรีศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • email


ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


ทันตกรรมผู้สูงอายุ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


ทันตกรรมหัตถการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตณะ พฤกษากร
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตณะ พฤกษากร
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


เทคโนโลยีเกษตรสิ่งแวดล้อม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเดช มีอินเกิด
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • email


เทคโนโลยีเกษตรสิ่งแวดล้อม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเดช มีอินเกิด
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • email


เทคโนโลยีและการจัดการทางเทคนิคการแพทย์

 • อาจารย์ ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • email


เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสา มหาสันทนะ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสา มหาสันทนะ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร โตรัตน์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัล ขุนวิทยา
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • email


นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัล ขุนวิทยา
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • email


นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • email


นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • email


บริหารสาธารณสุข

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


บริหารสาธารณสุข

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


พัฒนาการมนุษย์

 • อาจารย์ ดร.ธีรตา ขำนอง
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • email


พัฒนาการมนุษย์

 • อาจารย์ ดร.ธีรตา ขำนอง
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • email


พิพิธภัณฑศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • email


พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
 • สถาบันโภชนาการ
 • email


พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
 • สถาบันโภชนาการ
 • email


ฟิสิกส์การแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ นภมน ศรีตงกุล
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


ฟิสิกส์การแพทย์

 • อาจารย์ ดร.พวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตร
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
 • email


ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
 • email


ภาษาศาสตร์

 • อาจารย์ ดร.สราวุฒิ ไกรเสม
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • email


โภชนศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


โภชนศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เดชรัตน์ สัมฤทธิ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วัฒนธรรมศึกษา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • email


วิจัยประชากรและสังคม

 • อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • email


วิทยาการระบาด

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กมล อุดล
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


วิทยาการเสพติด

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน
 • สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • email


วิทยาศาสตร์การกีฬา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา นานา
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • email


วิทยาศาสตร์การกีฬา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิสา นานา
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • email


วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต

 • รองศาสตราจารย์ พญ.ศศิจิต เวชแพศย์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


วิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 • อาจารย์ ดร.จิตต์ปกรณ์ พิชัยธนาภรณ์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมเครื่องกล

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมเครื่องกล

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมอุตสาหการสมาร์ต

 • อาจารย์ ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมอุตสาหการสมาร์ต

 • อาจารย์ ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


ศาสนากับการพัฒนา

 • อาจารย์ ดร.กัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 • อาจารย์ ดร.อังสุมาลี ผลภาค
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วนิพพล มหาอาชา
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สาธารณสุขศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


สาธารณสุขศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร
 • โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • email


สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


อนามัยสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


อนามัยสิ่งแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email