เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   26   ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)


ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • อาจารย์ ดร.อำไพ บูรณประพฤกษ์
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • email


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภัค เภตราสุวรรณ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


กายภาพบำบัด

 • อาจารย์ ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์
 • คณะกายภาพบำบัด
 • email


กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


กายอุปกรณ์

 • รองศาสตราจารย์ พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


การจัดการการศึกษา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


การจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ

 • อาจารย์ ดร.ศริญญา สังขะตะวรรธน์
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • email


การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้
 • สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • email


การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 • อาจารย์ ดร.กมลาภรณ์ คนองเดช
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 • อาจารย์ ดร.กมลาภรณ์ คนองเดช
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email


คณิตศาสตร์ประยุกต์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • email


เคมี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


จุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ศิริพัฒนพิพงษ์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ชีวการออกแบบทางการแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


ชีวเคมี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนยา ปโกฏิประภา
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.วรพรรณ ศิริวัฒนอักษร
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา มีแต้ม
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์

 • อาจารย์ ดร.น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • email


ชีวสารสนเทศทางการแพทย์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูมิ สุขธิติพัฒน์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


ทันตกรรมจัดฟัน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ สันติวงศ์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


ทันตกรรมรากเทียม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


ทันตแพทยศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


เทคนิคการแพทย์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • email


เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • email


เทคโนโลยีชีวภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


นิติวิทยาศาสตร์

 • อาจารย์ ดร.อจิรภาส์ พันธัย
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • อาจารย์ ดร.วรางสุ์ วิริยะวิทย์
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • email


ประชากรและสุขภาพทางเพศและ อนามัยเจริญพันธุ์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • email


ประสาทวิทยาศาสตร์

 • ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง
 • สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • email


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปัทมพรรณ โลมะรัตน์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


พยาธิชีววิทยา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ชัยชมภู
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


พยาธิวิทยาคลินิก

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม
 • สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • email


พิษวิทยา

 • อาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


แพทยศาสตร์

 • ศาสตราจารย์ พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


แพทยศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ พญ.กมุทนาถ จันทร์ประภาพ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


ฟิสิกส์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวิทย์ มาแทน
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ภาษาศาสตร์ประยุกต์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
 • คณะศิลปศาสตร์
 • email


ภาษาศาสตร์ประยุกต์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
 • คณะศิลปศาสตร์
 • email


เภสัชการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กอบธัม สถิรกุล
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กอบธัม สถิรกุล
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชเคมีและพฤกษเคมี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.กิตติศักดิ์ ศรีภา
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิรภรณ์ อังวิทยาธร
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชวิทยา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณัฎฐิณี จันทรรัตโนทัย
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


เภสัชวิทยา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา ปาริชาติกานนท์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชศาสตร์ชีวภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


โภชนาการและการกำหนดอาหาร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
 • สถาบันโภชนาการ
 • email


ระบบขนส่งทางราง

 • อาจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


รังสีเทคนิค

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • email


วิทยาการกำกับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 • ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ลีณา สุนทรสุข
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • email


วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • email


วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


วิทยาการพืช

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


วิทยาการระบาดทางการแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล รัตนสิริ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


วิทยาภูมิคุ้มกัน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์

 • รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์

 • รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
 • สถาบันโภชนาการ
 • email


วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
 • สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 • email


วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


วิศวกรรมเคมี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมเคมีบูรณาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมเคมีบูรณาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมชีวการแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรโชค ธนพิทักษ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมโยธา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บุญตานนท์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


เวชศาสตร์ปริวรรต

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


ศาสนศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.Imtiyaz Yusuf
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • email


สนเทศศาสตร์สุขภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


สรีรวิทยา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วิชชุดา แสงสว่าง
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


สรีรวิทยาการแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.นราวุฒิ ภาคาพรต
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


สังคมศาสตร์สุขภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.Mark Stephan Felix
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


สารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email


สิทธิมนุษยชน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร
 • โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • email


สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย

 • อาจารย์ ดร.Michael George Hayes
 • โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • email


อนามัยโรงเรียน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email


อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


อาชีวอนามัยและพิษวิทยา

 • ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชัย เอกพลากร
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


อาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • email


อายุรศาสตร์เขตร้อน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุษา แทนขำ
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email


อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email