เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)


ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • อาจารย์ ดร.อำไพ บูรณประพฤกษ์
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • email


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภัค เภตราสุวรรณ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


กายภาพบำบัด

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์
 • คณะกายภาพบำบัด
 • email


กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง

 • รองศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


กายอุปกรณ์

 • อาจารย์ ดร.จุฑามณี ปุ่นศิริ
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


การจัดการการศึกษา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


การจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา ม่วงเกษม
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • email


การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้
 • สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • email


การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


การออกแบบและพัฒนาสังคม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email


คณิตศาสตร์ประยุกต์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • email


เคมี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


จุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล สุวรรณการ
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

 • รองศาสตราจารย์ พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ชีวการออกแบบทางการแพทย์

 • ศาสตราจารย์ ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


ชีวเคมี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ คำยอด
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


ชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • email


ชีวสารสนเทศทางการแพทย์

 • อาจารย์ ดร.พิรุณ เจนเจริญพันธ์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


ฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม

 • อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ตจศัลยศาสตร์

 • ศาสตราจารย์ ดร.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิตา คงฤทธิ์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ทันตกรรมจัดฟัน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


ทันตกรรมรากเทียม

 • รองศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


ทันตแพทยศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


เทคนิคการแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ใยน้อย
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • email


เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน

 • อาจารย์ ดร.วุฒิชาติ แสวงผล
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • email


เทคโนโลยีชีวภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


นิติวิทยาศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอย สุดอ่อน
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • email


ประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • email


ประสาทวิทยาศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
 • สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • email


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพิกา กาญจนดำเกิง
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพิกา กาญจนดำเกิง
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


พยาธิชีววิทยา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ นรานันทรัตน์ เจนเซน
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


พยาธิวิทยาคลินิกประยุกต์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธภูมิ ลำเจียกเทศ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์

 • ศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม
 • สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • email


พิษวิทยา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


แพทยศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ พญ.กมุทนาถ จันทร์ประภาพ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


ฟิสิกส์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวิทย์ มาแทน
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ภาษาศาสตร์ประยุกต์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท
 • คณะศิลปศาสตร์
 • email


ภาษาศาสตร์ประยุกต์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท
 • คณะศิลปศาสตร์
 • email


เภสัชกรรมคลินิก

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชกรรมคลินิก

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชเคมีและพฤกษเคมี

 • รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ.ณัฏฐินี อนันตโชค
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชวิทยา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


เภสัชวิทยาและการพัฒนายาใหม่

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.อดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


เภสัชศาสตร์ชีวภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิตาพร ยังคง
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


โภชนาการและการกำหนดอาหาร

 • อาจารย์ ดรปรารถนา ตปนีย์
 • สถาบันโภชนาการ
 • email


โภชนาการและการกำหนดอาหาร

 • อาจารย์ ดรปรารถนา ตปนีย์
 • สถาบันโภชนาการ
 • email


ระบบขนส่งทางราง

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


ระบาดวิทยาคลินิก

 • รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


รังสีเทคนิค

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เอกจีน
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • email


วิทยาการกำกับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นันทนา นุชถาวร
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • email


วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • email


วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐ์ภัสสร ชาติสัมปันน์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


วิทยาการพืช

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษุวัต สงนวล
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


วิทยาการระบาดทางการแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล รัตนสิริ
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


วิทยาภูมิคุ้มกัน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์

 • รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์

 • รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
 • สถาบันโภชนาการ
 • email


วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
 • สถาบันโภชนาการ
 • email


วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก

 • อาจารย์ ดร.อนุตเชษฐ์ พัฒนธีร์ปพน
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญรัตน์ วัฒนพานิช
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย
 • สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 • email


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย
 • สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 • email


วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


วิศวกรรมเคมีบูรณาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมเคมีบูรณาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมชีวการแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรโชค ธนพิทักษ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมโยธา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ยโสธร ทรัพย์เสถียร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวัชร สุรินทร์กุล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


เวชศาสตร์ปริวรรต

 • รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


สนเทศศาสตร์สุขภาพ

 • อาจารย์ ดร.ประสงค์ กิติดำรงสุข
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


สนเทศศาสตร์สุขภาพ

 • อาจารย์ ดร.ประสงค์ กิติดำรงสุข
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


สรีรวิทยา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ภู่ไข่
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


สรีรวิทยาการแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


สังคมศาสตร์สุขภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


สารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email


สิทธิมนุษยชน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.Yanuar Sumarlan
 • โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • email


สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย

 • อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์
 • โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • email


อนามัยโรงเรียน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนียา ปรางทิพย์
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email


อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


อาชีวอนามัยและพิษวิทยา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


อาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • อาจารย์ ดร.Aung Win Tun
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • email


อายุรศาสตร์เขตร้อน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุษา แทนขำ
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email


อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email