เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   26   ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)


การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


การจัดการการกีฬา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


การจัดการการกีฬา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี
 • วิทยาลัยราชสุดา
 • email


จริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


ฉุกเฉินการแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยพร ยุกเซ็น
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


ดนตรี

 • อาจารย์ ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • email


นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


ประชากรศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


ประชากรศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • email


ภาษาศาสตร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • email


โภชนศาสตร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


วิจัยประชากรและสังคม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • email


วิศวกรรมเครื่องกล

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สุวรรณจำรัส
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


ศาสนากับการพัฒนา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สิ่งแวดล้อมศึกษา

 • อาจารย์ ดร.วีร์ ระวัง
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email