เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   25   ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)


ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • อาจารย์ ดร.ไคล์ เฟียร์
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • email


สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


กายภาพบำบัด

 • อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม
 • คณะกายภาพบำบัด
 • email


กายวิภาคศาสตร์การแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธา ปิยสีลกุล
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


การจัดการการศึกษา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


คณิตศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


คัมภีร์พุทธศาสนศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เคนโก ฮาริโมโต
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


เคมี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


จุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ศิริพัฒนพิพงษ์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


จุลชีววิทยาสาธารณสุข

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


ชีวการออกแบบทางการแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


ชีวเคมี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรบุตร มาศรัตน
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


ชีววิทยา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย จิรัฎฐิติกุล
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์
 • สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • email


ชีวเวชศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


ทันตชีววัสดุศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สมชาย อุรพีพล
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


เทคนิคการแพทย์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • email


เทคโนโลยีชีวภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จงจินต์ ผลประเสริฐ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • email


ประสาทวิทยาศาสตร์

 • ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง
 • สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • email


พยาธิชีววิทยา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


พยาธิวิทยาคลินิก

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


พยาบาลศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


พยาบาลศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


พฤกษศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


พหุวัฒนธรรมศึกษา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • email


พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม
 • สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • email


พิษวิทยา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ฟิสิกส์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวิทย์ มาแทน
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ภาษาศาสตร์ประยุกต์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
 • คณะศิลปศาสตร์
 • email


ภาษาศาสตร์ประยุกต์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่
 • คณะศิลปศาสตร์
 • email


เภสัชกรรมคลินิก

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กอบธัม สถิรกุล
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กอบธัม สถิรกุล
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชวิทยา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.อดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


เภสัชวิทยา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


เภสัชศาสตร์ชีวภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • email


วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • email


วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • email


วิทยาการระบาดคลินิก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปวิน นำธวัช
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


วิทยาภูมิคุ้มกัน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


วิทยาศาสตร์การกีฬา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • email


วิทยาศาสตร์การแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • email


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์
 • สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 • email


วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


วิศวกรรมเคมีบูรณาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา พรพุทธาพิทักษ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมชีวการแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ตระการ ประภัสพงษา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • email


เวชศาสตร์ปริวรรต

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • email


เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


ศาสนศึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ DR.Matthew Kosuta
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • email


สรีรวิทยา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


สรีรวิทยาการแพทย์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.นราวุฒิ ภาคาพรต
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • email


สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • email


สังคมศาสตร์สุขภาพ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.Mark Stephan Felix
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • email


สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

 • อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์
 • โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • email


สุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
 • สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • email


อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • email


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • email


อายุรศาสตร์เขตร้อน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน มูลสม
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email


อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก

 • อาจารย์ ดร.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email