เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   26   ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)


กายภาพบำบัดคลินิก

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรินท์ เมฆโหรา
  • คณะกายภาพบำบัด
  • email


ทันตแพทยศาสตร์

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • email