เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   26   ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)


การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรณัฐดนัย โชติประเสริฐ
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • email


ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

 • ศาสตราจารย์ พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email


วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก

 • อาจารย์ ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • email


สารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิริชดา ปานงาม
 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • email