เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)


ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ
  • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • email


วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก

  • อาจารย์ ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • email


สารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ

  • รองศาสตราจารย์ ดร.วิริชดา ปานงาม
  • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • email