เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาขึ้นเป็นระบบออนไลน์ในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลังจากที่บัณฑิตมีการแจ้งมีงานทำในระบบแบบสอบถามภาวะการได้งานทำของบัณฑิต เพื่อให้สะดวกต่อการสรุป และนำเสนอผลเป็นภาพรวม โดยมีการประเมินทางด้านผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่เชื่อมโยงผลจากการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ระบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่ออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยระบบนี้ได้ออกแบบเพื่อแสดงผลสรุปการประเมินให้กับประธานหลักสูตร ส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้เก็บรวบรวมสรุปผลใน GRAD-MIS

ปรับปรุงล่าสุด

23 มกราคม 2557

ผู้รับผิดชอบ

  • ทรายทอง เชื้อนุ่น
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 116
  • e-mail : saithong.chu@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ