เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

ระบบโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ระบบโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาขึ้นในปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีศักยภาพสูงทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดี และมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสาขาวิชาเดิม หรือต่างสาขาวิชา มีโอกาสได้เรียนบางรายวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาขณะศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี และกระตุ้นให้นักศึกษาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการเรียนล่วงหน้า ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้เวลาในการศึกษาน้อยกว่านักศึกษาทั่วไป

ปรับปรุงล่าสุด

---

ผู้รับผิดชอบ

  • วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 316
  • e-mail : wauradate.sri@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ