เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันจันทร์ที่   17   มิถุนายน   พ.ศ. 2567

ระบบสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการ

รายละเอียด

ระบบสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปเสนอผลงานทางวิชาการได้พัฒนาขึ้นจากแบบฟอร์มการสนับสนุนทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นระบบออนไลน์ในปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสนับสนุนทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยระบบนี้ได้เชื่อมโยงข้อมูล แสดงสถานะในแต่ละขั้นตอน และการอนุมัติในแต่ละขั้นตอนให้กับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ

ปรับปรุงล่าสุด

---

ผู้รับผิดชอบ

  • วรเดช ศรีปัญญาวุฒิคุณ
  • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2441-4125 ต่อ 317
  • e-mail : wauradate.sri@mahidol.ac.th

เข้าใช้งานระบบ