วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ (Thesis Abstract)

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & INSTITUTE OF NUTRITION

  • DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NUTRITION
C-3 EPIMER OF 25-HYDROXYVITAMIN D : GENETIC VARIATION AND THE EFFECT ON GLYCEMIC OUTCOMES [ 2560 ]
AUTHOR: SIRIKUNYA TORUGSA
ADVISOR: BOONSONG ONGPHIPHADHANAKUL
A STUDY OF SERUM URIC ACID, NUTRITIONAL STATUS, AND NUTRITIONAL MANAGEMENT FOR HYPERURICEMIA IN SECONDARY SCHOOL-AGE STUDENTS [ 2560 ]
AUTHOR: WANPEN SUTTIKOMIN
ADVISOR: PREEYA LEELAHAGUL
THE EFFECT OF HIGH PROTEIN LOW PHOSPHORUS SNACKS ON NUTRITIONAL STATUS AMONG THAI CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS [ 2559 ]
AUTHOR: KORRAKOT WERATEAN
ADVISOR: CHANIDA PACHOTIKARN
EFFECT OF HIGH- AND LOW-GLYCEMIC INDEX AND GLYCEMIC LOAD SET-MENU ON BLOOD GLUCOSE, INSULIN, GLUCAGON-LIKE PEPTIDE-1, GLUCOSE-DEPENDENT INSULINOTROPIC POLYPEPTIDE, FULLNESS, AND SATIETY IN PATIENTS WITH TYPE2 DIABETES [ 2559 ]
AUTHOR: JUREEPORN NOUNMUSIG
ADVISOR: RATCHANEE KONGKACHUICHAI
PROTECTIVE EFFECTS OF PARBOILED GERMINATED BROWN RICE (KHAO DAWK MALI 105 VARIETY) ON CARBON TETRACHLORIDE-INDUCED LIVER FIBROSIS AND BRAIN DAMAGE IN RATS [ 2558 ]
AUTHOR: KANSUDA WUNJUNTUK
ADVISOR: AIKKARACH KETTAWAN
AMELIORATION OF HYPERGLYCEMIA, HYPERLIPIDEMIA, OXIDATIVE STRESS AND INFLAMMATION IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATS FED A HIGH FAT DIET BY RICEBERRY SUPPLEMENT [ 2556 ]
AUTHOR: PATTANEEYA PRANGTHIP
ADVISOR: RATCHANEE KONGKACHUICHAI
HEMOGLOBIN F ENHANCERS FROM Curcuma comosa AND Curcuma longa [ 2555 ]
AUTHOR: NATTAWARA CHANEIAM
ADVISOR: M.L.SAOVAROS SVASTI
FORMULATION OF A FUNCTIONAL FOOD CONTAINING SELECTED ANTIMUTAGENIC FERMENTED RICE PREPARED FROM UNPOLISHED PIGMENTED RICE [ 2555 ]
AUTHOR: YOSSAPORN PLAITHO
ADVISOR: KAEW KANGSADALAMPAI