วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ (Thesis Abstract)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF ENGINEERING

  • DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
ELECTRONIC HEALTH ENTERPRISE ARCHITECTURE [ 2561 ]
AUTHOR: THEERAYA MAYAKUL
ADVISOR: