วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ (Thesis Abstract)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF PHARMACY

  • MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS (INTERNATIONAL PROGRAM)
DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL FOODS FROM THE PERICARP OF GARCINIA MANGOSTANA L. [ 2560 ]
AUTHOR: JUTHAPHEN JANGPRAJAK
ADVISOR: VIMOL SRISUKH