วันเสาร์ที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ (Thesis Abstract)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF SCIENCE

  • MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
THE DESIGN OF NITROGEN-BRIDGED OLIGO(PHENYLENEVINYLENE) BASED ORGANIC DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS [ 2561 ]
AUTHOR: PATCHARAPHON KANCHANARUGEE
ADVISOR: NOPPORN RUANGSUPAPICHAT
TIN (IV) OXIDE NANOFLAKE GROWN ON TITANIA ULTRAFINE FIBERS AS ANODE MATERIALS FOR SODIUM-ION BATTERIES [ 2561 ]
AUTHOR: PANPANAT TESATCHABUT
ADVISOR:
FLOW FIELD-FLOW FRACTIONATION FOR SILICA NANOPARTICLES WITH OFFLINE ELECTROTHERMAL ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY AND INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY [ 2561 ]
AUTHOR: NOVY LAILATUZ ZULFAH
ADVISOR: ATITAYA SIRIPINYANOND
OXIDATIVE C-N BOND COUPLING OF QUINOXALINONES AND SULFOXIMINES [ 2561 ]
AUTHOR: LADAWAN SUMUNNEE
ADVISOR: SIRILATA YOTPHAN
DECARBOXYLATIVE ARYLATION REACTION OF NAPHTHALIMIDE-4,5-DICARBOXYLIC ACID DERIVATIVES [ 2561 ]
AUTHOR: KRITCHASORN KANTAROD
ADVISOR:
ANION DETECTION USING SILSESQUIOXANE CAGE [ 2561 ]
AUTHOR: SUPPHACHOK CHANMUNGKALAKUL
ADVISOR: VUTHICHAI ERVITHAYASUPORN
EFFECTS OF APPENDED HYDROXYL GROUP AND LIGAND CHAIN LENGTH ON COPPER COORDINATION AND OXIDATION ACTIVITY [ 2560 ]
AUTHOR: ATTAWIT JEHDARAMARN
ADVISOR: PREEYANUCH SANGTRIRUTNUGUL
MORPHOLOGIES OF SBA-15 AS MESOPOROUS MATERIALS FOR THE CAPACITY OF ENZYME IMMOBILIZATION [ 2560 ]
AUTHOR: SARAWUT KINGCHOK
ADVISOR: SORAYA PORNSUWAN
SYNTHESIS OF N-AROYLSULFOXIMINES VIA COPPER-CATALYZED OXIDATIVE DECARBOXYLATIVE COUPLING OF -KETO ACIDS WITH NH-SULFOXIMINES [ 2560 ]
AUTHOR: CHALEENA PIMPASRI
ADVISOR: SIRILATA YOTPHAN
SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF COBALT IN HORSE URINE USING 2-(5-BROMO-2-PYRIDYLAZO)-5-[N-N-PROPYL-N-(3-SULFOPROPYL)AMINO]ANILINE AS CHROMOGENIC REAGENT AND FURTHER DEVELOPMENT USING A SEQUENTIAL INJECTION SYSTEM [ 2560 ]
AUTHOR: ARFIDYANINGGAR SEPTIA RINDA
ADVISOR: DUANGJAI NACAPRICHA