วันศุกร์ที่   19   กรกฎาคม   พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ (Thesis Abstract)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF SCIENCE

  • DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN EXERCISE PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
SATELLITE CELL ACTIVITY AND LEUKEMIA INHIBITORY FACTOR (LIF) DURING SKELETAL MUSCLE REGENERATION [ 2554 ]
AUTHOR: RATCHAKRIT SRIKUEA
ADVISOR: CHUMPOL PHOLPRAMOOL