วันพุธที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2560

ทุนการศึกษา

ในแต่ละปี บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนวิทยานิพนธ์ ทุนไปเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรางวัลสำหรับการศึกษา และผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก โดยจัดสรรให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดูแลและประสานงานโดยบัณฑิตวิทยาลัย อีกทั้ง พร้อมที่จะ ช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาในการแสวงหาแหล่งทุนต่างๆ

ทุนภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนภายในบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนภายนอก

ทุนภายนอก

รางวัลสำหรับนักศึกษา

รางวัลสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุน/รางวัล

แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุน/รางวัล