Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
Total List  53  
No. รายการ วันที่เริ่มจัด
53 บัณฑิตพบมิตรใหม่ 2558 ตอน "MU สู่อาเซียน" 20 ก.ย. 2558
52 สมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (ตักสิลามหาสารคามเกมส์) 13 ก.ย. 2558
51 โครงการค่าย "เรียนรู้ภูมิปัญญา เสริมสร้างจินตสุข แก่เด็กและชุมชน" 29 ก.ค. 2558
50 ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 07 ก.ค. 2558
49 ต้นกล้า 2558 15 พ.ค. 2558
48 รับสมัรคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ต้นกล้า 2558" 15 พ.ค. 2558
47 โครงการ คัดเลือกนักกีฬา ปี2557 กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21“กันภัยมหิดลเกมส์” 30 ส.ค. 2557
46 รับสมัครทีมบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 17 มี.ค. 2557
45 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและชีวิต 23 ส.ค. 2556
44 เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 17 ต.ค. 2556
43 โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน “ณ ศาลายา” 22 มิ.ย. 2556
42. การแข่งขันมหิดลโกล์หนู 16 ก.พ. 2556
41. MU Football 7s cup 2013 31 ม.ค. 2556
40. โครงการ Grad MU Football 7s cup 2013 5 ธ.ค. 2555
39. โครงการ Grad MU Badminton Tournament 2012 6 พ.ย. 2555
38. โครงการอบรมการเป็นผู้นำนักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553 21 พ.ค.. 2555
37. รับสมัครทีมบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 30 เม.ย. 2555
36. โครงการค่ายสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะแด่น้องและชุมชน 17 มี.ค. 2555
35. โครงการต้นกล้า ครั้งที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 28 ก.พ. 2555
34. โครงการต้นกล้า ครั้งที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 20 ก.พ. 2555
33. องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วม โครงการ
 “ ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม”
7 ม.ค. 2555
32. การแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 26 ก.ค. 2554
31. โครงการ “บัณฑิตพบมิตรใหม่ 2554 ” 7 ก.ค. 2554
30. ขอชวนพี่น้องที่รักในการทำกิจกรรม ร่วมเสวนาสานสัมพันธ์คนทำกิจกรรม ท่ามกลางธรรมชาติ วิถีชาวบ้าน สองฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี 22 เม.ย. 2554
29. ขอเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายแบ่งปันความรู้สู่น้องและชุมชน 23 ก.พ. 2554
28. องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม โครงการ "พักผ่อนหย่อนจิต ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม" 17 ม.ค. 2554
27. โครงการดีๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11 ม.ค. 2553
26. โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ สองฝั่งเกมส์ ครั้งที่ 9 3 ธ.ค. 2553
25. โครงการวิเทศสัมพันธ์องค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553 ภาคการศึกษาที่ 1 11 ก.ย. 2553
24. องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย "รับสมัครนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18" ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ต.ค. 2553
23. Culture Trip: Ayutthaya Historical Park 17 ก.ค. 2553
22. โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ "ก้าวแรกบัณฑิตยุคใหม่" 26 มิ.ย. 2553
21. ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้จิตอาสาเข้าร่วม โครงการค่ายอาสาสร้างห้องสื่อการเรียนรู้ให้น้อง 12-14 มี.ค. 2553
20. One Day Trip for International Students 7 มี.ค. 2553
19. ผลลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553 12 ก.พ. 2553
18. ขอเชิญร่วมลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553 8 ก.พ. 2553
17. รับสมัครทีมบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553 30 ก.พ. 2553
16. ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ สองฝั่งเกม ครั้งที่ 8 20 ก.พ. 2553
15. ขอเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต" 5-7 ก.พ. 2553
14. ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ สองฝั่งเกม ครั้งที่ 8 20 ก.พ. 2553
13. ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ต้นกล้าใหม่นักกิจกรรม 2553 23 ม.ค. 2553
12. ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและคณะทำงาน การแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 21 พ.ย. 2552
11. Research Activity and Exchange of Graduate students -
10. "ผลการแข่งขัน กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17" (มอดินแดงเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 ต.ค. 2552
9. "กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17" (มอดินแดงเกมส์) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 ส.ค. 2552
8. กำหนดการ โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ 52 Welcoming Day 2009 11 ก.ค. 2552
7. ตารางการจัดกิจกรรม งานกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา ตลอดปี 2552
6. ลงคะแนนรับรอง ทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552 5-9 มิ.ย. 2552
5. สัมมนาผู้นำนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ณ สควิครีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 24-26 เม.ย. 2552
4. ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมออกเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารฯ ประจำปีการศึกษา 2552 22 เม.ย. 2552
3. ขยายเวลา รับสมัครทีมบุคคล เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 12 เม.ย. 2552
2. ขอเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายปันความรักด้วยความรู้ จังหวัดสกลนคร 9 มี.ค. 2552
1. ขอเชิญ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยทั้ง 4 วิทยาเขต เข้าร่วมโครงการ "กีฬา 4 สัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7" 7 ก.ย. 2551

 

 

   

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University