Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง ลงคะแนนรับรอง ทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552
  Post Date 4 มิ.ย. 2552
 
ตามประกาศหลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2552 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ซึ่งมีผู้ลงสมัครเลือกตั้ง จำนวน 2 ทีม คือ ทีม Solvent drag และ ทีมเพื่อมหิดล ซึ่งภายหลังจากการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปรากฏว่า "ทีมเพื่อมหิดล" ได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งองค์การนักศึกษา วาระปีการศึกษา 2552 แต่เนื่องจากทีมเพื่อมหิดลเกิดปัญหาไม่สามารถดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานองค์การนักศึกษาได้ จึงได้ทำเรื่องเสนอตัวลาออกจากการเป็นองค์การนักศึกษา วาระปีการศึกษา 2552

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ประกาศรับสมัครทีมคณะบุคคล เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมี ผู้สมัครจำนวน 1 ทีม คือทีมนายกหัวฟูแอนด์เดอะแก๊ง.... โดยมี นายนววิทย์ พงศ์อนันต์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ นโยบาย

นโยบาย
 1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยโดยแต่ละกิจกรรมจะยึดหลักและมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนักศึกษาให้มากที่สุด
 3. จัดกิจกรรมโดยร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รายชื่อคณะกรรมการ
 1. นายนววิทย์ พงศ์อนันต์ (แก๊ส)
  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/เทคโนโลยีบริหารสิ่งแวดล้อม
  นายกองค์การนักศึกษา
 2. นางสาวตฤษณา โสรัจน์ (นุ่น)
  วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท/พัฒนาชนบท
  รองนายกองค์การคนที่ 1
 3. นายปวริศ เพชรจันทร์ (โบ๊ท)
  วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท/ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและพัฒนา
  รองนายกองค์การคนที่ 2
 4. นายขวัญชัย กุมภาพงษ์ (ดั๊ก)
  เวชศาสตร์เขตร้อน/อายุรศาสตร์เขตร้อน
  รองนายกองค์การคนที่ 3
 5. นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ (จ้อย)
  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/การวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  รองนายกองค์การคนที่ 4
 6. นางสาวปัญจพาณ์ สุขโข (น้ำหวาน)
  แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี/การพยาบาลเด็ก
  เลขาธิการ
 7. นางสาวสุรัถยา อนุรักษ์ (เปีย)
  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/เทคโนโลยีบริหารสิ่งแวดล้อม
  รองเลขาธิการ
 8. นางสาวเสาวลักษณ์ มาธุสรสกุล (ทราย)
  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/เทคโนโลยีบริหารสิ่งแวดล้อม
  เหรัญญิก
 9. ายประจักษ์ คีรีศรี (โจ)
  วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท/วัฒนธรรมศึกษา
  รองเหรัญญิก
 10. นางสาวชนาทิพย์ พลพิจิตร์ (ตูน)
  กายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์
  ประธานฝ่ายวิชาการ
 11. นางสาวอรชุมา เมืองสอน (เปิ้ล)
  กายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์
  รองประธานฝ่ายวิชาการ
 12. นางสาววิมลิน ขาวสนิท (กิ๊ฟ)
  สาธารณสุขศาสตร์/โรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด
  กรรมการ
 13. นายสุรปกรณ์ แป้นสกุล (เดย์)
  สาธารณสุขศาสตร์/โรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด
  กรรมการ
 14. นางสาวนภัทร ภัทร์ธรเอก (นภัทร)
  วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท/วัฒนธรรมและการพัฒนา
  ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
 15. นายวีระยุทธ รอดประดิษฐ์ (ต้น)
  วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท/พัฒนาชนบท
  รองประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
 16. นางสาวเสาวนีย์ เลิศกมลวรรธน์ (เอ็ม)
  วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท/ภาษาศาสตร์
  กรรมการ
 17. นายไตรรัตน์ อุทัยรังสี (ปาล์ม)
  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/เทคโนโลยีบริหารสิ่งแวดล้อม
  กรรมการ
 18. นายชำนาญ ยานะ (ดุ๋ย)
  วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท/ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและพัฒนา
  ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 19. นางสาวเกวลิน แผ่นทอง (เจี๊ยบ)
  วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลีเมอร์
  รองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 20. นางสาวปุณิกา พลอัมพร (ผึ้ง)
  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/เทคโนโลยีบริหารสิ่งแวดล้อม
  กรรมการ
 21. นางสาวณัฐพร ชุมพลวงศ์ (กระแต)
  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/เทคโนโลยีบริหารสิ่งแวดล้อม
  กรรมการ
 22. นายไมตรี ไชยมงคล
  สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์/การจัดการทางการกีฬา
  ประธานฝ่ายกีฬา
 23. นายธัชพล เมธารัชกุล (เอ็ม)
  สาธารณสุขศาสตร์/โรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด
  รองประธานกีฬา
 24. นายศรุติ เดชวิถี (จี๊ป)
  สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์/การจัดการทางการกีฬา
  กรรมการ
 25. นางสาวฉัตรลดา ภาวงศ์ (แอม)
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา/วิทยาศาสตร์การกีฬา
  กรรมการ
 26. นายทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม (ท็อป)
  วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท/วัฒนธรรมศึกษา
  ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม
 27. นายหริศักดิ์ สุขศิริวัฒน์ (ต่อ)
  วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท/วัฒนธรรมศึกษา
  รองประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม
 28. นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์ (อิ๋ว)
  วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท/วัฒนธรรมดนตรี
  กรรมการ
 29. นางสาวสมกนก ยิ้มสนิท (แอม)
  วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท/วัฒนธรรมดนตรี
  กรรมการ
 30. นายศุภชาติ เม่นประเสริฐ (แม็ก)
  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  พัสดุ

  บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงคะแนน เพื่อรับรอง ทีม นายกหัวฟูแอนด์เดอะแก๊ง.. เพื่อเป็น องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552 นักศึกษาสามรถลง คะแนนรับรองได้ ตั้งแต่วันที่ 5-9 มิถุนายน 2552

รับรอง   ไม่รับรองหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีดังนี้
 1. กำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปี
 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 3. ควบคุมและให้ความสะดวกในการดำเนินงานของชมรมต่าง ๆ
 4. ประสานงานกับนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 5. เสนอระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับองค์การนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ ต่อสภานักศึกษา
 6. เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการร้องขอ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทหรือเอก และประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในหมวดค่ากิจกรรมนักศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2551 เรียบร้อยแล้ว
 2. ทีมบุคคลที่สมัคร จะต้องประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่ (พื้นที่ที่นักศึกษาศึกษาอยู่ ได้แก่
  1.พื้นที่บางกอกน้อย 2.พื้นที่ราชวิถี 3. พื้นที่พญาไทและ 4.พื้นที่ศาลายา) จำนวนทีมบุคคลไม่น้อยกว่า 7 คน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร 02-441-4125 ต่อ 211-213 งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University