Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง ตารางการจัดกิจกรรม งานกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา
Post Date 26 มิ.ย. 2552
 

ลำดับ ชื่อเรื่อง วิทยากร/ผู้รับผิดชอบโครงการ วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม
1 อบรม เรื่อง การนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย,
ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
/งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 30 พ.ค. 52 ห้อง 408 อาคารกิจกรรม ศาลายา
2 อบรม เรื่อง การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(สายสังคมศาสตร์)
รศ.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
/งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 27 มิ.ย 52 ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยศาลายา
3 งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 3-6 ก.ค. 52  
4 โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ 52 องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 11 ก.ค. 52 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 อบรม เรื่อง การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(สายวิทยาศาสตร์)
ศ.ดร.ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
/งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
อยู่ในระหว่างการติดต่อวิทยากร ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยศาลายา
6 อบรม เรื่อง เทคนิคการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
/งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 25 ก.ค. 52 ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยศาลายา
7 โครงการปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 7- 9 ส.ค. 52
วัดเขาวง ตำบลเขาวง
อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
8 อบรม เรื่อง การสร้างและการใช้เครื่องมือในกระบวนการวิจัย
(สายวิทยาศาสตร์)
ผศ.สุมาลี สิงหนิยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
/งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 15 ส.ค. 52 ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยศาลายา
9 โครงการ Experiencing Thai culture Trip 1 องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 ส.ค. 52 ชุมชนมอญบางกระดี่ กรุงเทพฯ
10 โครงการฑูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่น 4 งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ วันที่ 5 - 6 ก.ย. 52 อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดหาสถานที่
11 โครงการกีฬาสี่สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ยังไม่ได้กำหนดวัน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 อบรม เรื่อง การวิจัยเชิงปริมาณ (สายวิทยาศาสตร์) รศ.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
/งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 12 ก.ย. 52 ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยศาลายา
13 อบรม เรื่อง การวิจัยเชิงปริมาณ
(สายสังคมศาสตร์)
รศ.โยธิน แสวงดี
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
/งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 19 ก.ย. 52 ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา
14 อบรม เรื่อง เทคนิคการกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
กระบวนการทำวิทยานิพนธ์
รศ.โยธิน แสวงดี
รศ.นัยพินิจ คชภักดี
องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 20 ต.ค. 52 อาคารบรรยายรวม 2 ศาลายา
15 อบรม เรื่อง การสร้างและการใช้เครื่องมือ
ในกระบวนการวิจัย (สายสังคมศาสตร์)
ผศ.ธีรเดช ฉายอรุณ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วันที่ 26 ก.ย. 52 ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา
16 โครงการสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์คนกิจกรรม
สภานักศึกษา วันที่ 3-4 ต.ค. 52 จังหวัดนครนายก
17 โครงการแข่งขันกีฬา บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
องค์การนักศึกษา วันที่ 18-20 ต.ค. 52 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง


ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลโดย
โทร. 0-2441-4125 ต่อ 211-213 โทรสาร. 0-2441-9511

งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University