Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง รับสมัครทีมบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
  Post Date 30 เม.ย. 2555

สภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความรักในกิจกรรม สมัครเข้ารับเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการบริหารการองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำมีการศึกษา 2555

    หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีดังนี้
1.
กำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปี
2.
ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.
ควบคุมและให้ความสะดวกในการดำเนินงานของชมรมต่าง ๆ
4.
ประสานงานกับนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.
เสนอระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับองค์การนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ ต่อสภานักศึกษา
6.
เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการร้องขอ


    คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.
เป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทหรือเอก และประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในหมวดค่ากิจกรรมนักศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2555 เรียบร้อยแล้ว
2.
ทีมบุคคลที่สมัคร จะต้องประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่ (พื้นที่ที่นักศึกษาศึกษาอยู่ ได้แก่ 1.พื้นที่บางกอกน้อย 2. พื้นที่ราชวิถี 3. พื้นที่พญาไทและ 4.พื้นที่ศาลายา) จำนวนทีมบุคคลไม่น้อยกว่า 7 คน


    ขั้นตอนการสมัคร
1.
ทีมบุคคล สามารถสมัคร  ภายในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555


    กระบวนการคัดเลือก
1. นักศึกษาทุกคน สามารถลงคะแนนเสียง ได้ที่ Web site http://www. grad.Mahidol.ac.thได้ตั้งแต่
วันที่ 1-10 มิถุนายน 2555
2.
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในเดือนมิถุนายน 2555


 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University