Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง ขอเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต"
  Post Date 22 ม.ค. 2553
 

องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม โครงการ "ปฏิบัติธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต" ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วัดป่าผาตาดธารสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวทางในการพัฒนาตนเองตามหลักพุทธศาสนา

นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http:// www.grad.mahidol.ac.th จำนวน 50 คน

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วิธีการปฏิบัติธรรม
      - รับศิล 8 เดินจงกลม
      - ฝึกนั่งวิปัสนากรรมฐาน
      - เครื่องแต่งกายสุภาพ

กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2553
ณ วัดป่าผาตาดธารสวรรค์ ม.8 ผาตาด ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
07.00 น. ลงทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาัลัยมหิดล ศาลายา
07.30 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไปวัดป่าผาตาดธารสวรรค์ กาญจนบุรี
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. ถึงวัดป่าผาตาดธารสวรรค์
13.00 น. เข้าพิธีบวชเนกขัมมะ-รับศีล 8
13.20 น. ฟังธรรมะ - ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ
15.00 น. รับน้ำปานะ และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ, เดินจงกรม
18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ, เดินจงกรม
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
04.00 น. ตื่นนอน
04.30 น. ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ, เดินจงกรม
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ, เดินจงกรม
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ฟังธรรมะ - ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ
15.00 น. รับน้ำปานะ
17.00 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ, เดินจงกรม
18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ, เดินจงกรม
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
04.00 น. ตื่นนอน
04.30 น. ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ, เดินจงกรม ลาศีล
07.00 น. บำเพ็ญประโยชน์
07.30 น    รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ศึกษาธรรมชาติ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. เก็บสัมภาระทำความสะอาดที่พัก
13.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัย (แวะซื้อของฝาก)

สิ่งที่ควรเตรียมไประหว่างการปฏิบัติธรรม
  1. ผ้าห่ม (เนื่องจากทางวัดอาจจัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอ)
  2. เต๊นท์นอน (สำหรับผู้ชาย ถ้ามีให้เตรียมไปด้วย เพราะสามารถกางเต๊นท์นอนได้)
  3. ไฟฉาย
  4. ยารักษาโรค สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
  5. ของใช้ส่วนตัวอื่นๆตามความเหมาะสม
  6. เครื่องแต่งกาย ควรเป็นชุดปฏิบัติธรรมสีขาว (ถ้าไม่มีขอให้ใส่ชุดสุภาพสีขาว)


หมายเหตุ :     กรณีสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นักศึกษาต้องแจ้งการสละสิทธ์ ที่งานกิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2441-4125 ต่อ 211 ภายในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 มิฉะนั้น ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมจำนวน 100.- บาท

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลโดย
โทร 0-2441-4125 ต่อ 211-213 โทรสาร 0-2441-9511 งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University