Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง ลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553
  Post Date 8 ก.พ. 2553
 
รับรอง   ไม่รับรอง

 นโยบายของทีมอรุณแห่งบัณฑิต

 1. องค์การนักศึกษาบัณฑิตสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาบัณฑิตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 2. สร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษาบัณฑิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้เกิดค่านิยมความเป็นหนึ่งเดียว โดยมีการประสานนโยบายร่วมกันในระดับสโมสรนักศึกษา
  และสโมสรนักศึกษาบัณฑิต

 3. สร้างโอกาสเรียนรู้และพัฒนาแนวคิดที่เป็นอิสระเชิงสร้างสรรให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิชาการ ภายใต้โครงงานวิชาการเชิงรุก

 4. บูรณาการความรู้สหสาขาให้เป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางสังคม เชิงพาณิชย์ภายใต้โครงงานวิชาการเชิงรุกโดยประสานกับกลไกที่มีอยู่เดิมในมหาวิทยาลัย

 5. มีการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์สำหรับค้นหาและวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการลูกค้าภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจการพัฒนานักศึกษา
  รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์การดำเนินการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เช่น social web cognos programe เพื่อให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรม

 6. เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาพลวัตทางสังคมเชิงวิชาการสู่ชุมชนโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของชุมชนนั้นๆ

 7. สนับสนุนให้บัณฑิตเห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในและนอกระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียมเสมอภาค

 8. ส่งเสริมการแสดงและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬาที่แสดงความเป็นไทย รวมทั้งนานาชาติภายใต้คำขวัญ
  WE SHARE THE GOOD THINGS

  ทีมอรุณแห่งบัณฑิตนายแพทย์ กังวาลนันต์ ฤทธิธนานันต์
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สมัครตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษา


นายสุวัฒน์ นิลดำ
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมัครตำแหน่ง รองนายกองค์การนักศึกษา


น.ส.ภัทรากุล พราหมณ์น้อย
สาขาวิชาชีวสถิติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สมัครตำแหน่งเลขาองค์การนักศึกษา


น.ส.พัทธยา วรรชนะ
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


นายปฐวี แวววับ
สาขาวิชาวิทยาการระบาด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


น.ส.วันวิสาข์ ชีวกุลมงคล
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์


น.ส.อารยา ปู่เกตุแก้ว
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์


น.ส.ชลาลัย เถื่อนวิลัย
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์


น.ส.สุกัญญา ทองคำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์


น.ส.วีนัสรา ตรียุทธ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


น.ส.นวิยา จันจุฬา
สาขาวิชาภาษาประยุกต์
คณะศิลปศาสตร์


น.ส.สุพรรษา ก้งเซ่ง
สาขาวิชาพิษวิทยา คณะวิทยาศาสตร์


น.ส.ทัศนีย์ จันทร์อ่อน
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


น.ส.ไพรินทร์ แสนรังค์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


น.ส.ปาริสุทธิ์ สีทองดี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


น.ส.จตุรภรณ์ ลีนานนท์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


นายพฤกษ์ จิรสัตยาภรณ์
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


นายนภัสดล นภดลดารารัตน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์


นายรอสาลี มาปะ
สาขาวิชาวิทยาการเสพติด
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย


นางขนิษฐา เลิศบรรเจิดวงศ์
สาขาวิชาวิทยาการเสพติด
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย


นายชลภัชร ลันสุชีพ
สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล


น.ส.จตุพร นามเย็น
สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล


นายอนุวัฒน์ แสงศรี
สาขาวิชาอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล


นางสาววราลักษณ์ เพ็ญสุวรรณ
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์


นายรัตนสิทธิ์ ตั้งกิจเจริญมงคล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 


    กระบวนการคัดเลือก
1. นักศึกษาทุกคน สามารถลงคะแนนเสียง ได้ที่ Web site http://www. grad.Mahidol.ac.thได้ตั้งแต่
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2553
2.
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และผลการลงคะแนน ประจำปีการศึกษา 2553 ใน
วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร 02-441-4125 ต่อ 211-213 งานกิจการนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University