Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้จิตอาสาเข้าร่วม โครงการค่ายอาสาสร้างห้องสื่อการเรียนรู้ให้น้อง
  Post Date 5 มี.ค. 2553
 


ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้จิตอาสาเข้าร่วม
โครงการค่ายอาสาสร้างห้องสื่อการเรียนรู้ให้น้อง
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2

หมู่บ้านตีนตก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 12-14 มีนาคม 2553สมัครได้ตั้งแต่   บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2553   จำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการโปรดมาเข้าร่วมประชุม ใน

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 10.30 น.
ณ ชั้น 2 ห้อง 206 อาคารเรียนบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา


กำหนดการ

วันที่ 12 มีนาคม 2553
07.00-07.30 น. ลงทะเบียน
07.30 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล (รับประทานอาหารเช้าบนรถ)
12.00 น. ถึง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน2 หมู่บ้านตีนตก
ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
12.30 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ที่โรงเรียน)
14.00 - 15.00 น. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
15.00 - 17.30 น. จัดเตรียมสถานที่ในการกิจกรรม
17.30 - 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศรัย
18.30 - 19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.30 - 20.30 น. ประชุมสรุปงาน (ที่จะดำเนินการในวันต่อไป)
วันที่ 13 มีนาคม 2553
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 - 08.30 น. เคารพธงชาติ
08.30 - 09.00 น. สันทนาการ
09.00 - 10.00 น. นักเรียนและพี่ที่ร่วมกิจกรรมร่วมกันเพ้นท์เสื้อ
10.00 - 12.00 น. กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 กิจกรรมด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปูกระเบื้องห้องน้ำ)
จะใช้นักศึกษา ประมาณ 20 คน ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันปูพื้นห้องน้ำ ผสมปูน ขน
กระเบื้อง หิน และทราย

กลุ่มที่ 2 กิจกรรมด้านสร้างห้องสื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะใช้นักศึกษา
ประมาณ 10 คนโดยรายละเอียดของกิจกรรมในส่วนนี้จะ ประกอบด้วย
- ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบ
- อบรมด้านการใช้สื่อแก่อาจารย์และเด็กนักเรียน

กลุ่มที่ 3 กิจกรรมด้านส่งเสริมความรู้ กิจกรรมในส่วนนี้ จะแบ่งฐานการให้ความรู้ เป็น 4 ฐาน
โดยจะใช้นักศึกษา ประมาณ 25 คน ประจำฐานละ 5 คนเพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และจะแบ่งเด็กนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม (คละจำนวนเรียนในแต่ละชั้น)

ฐานที่ 1 กลุ่มส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและอนามัย (เอ็ม)
ฐานที่ 2 กลุ่มส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (EN)
ฐานที่ 3 ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม (โบ๊ท)
ฐานที่ 4 ส่งเสริมความรู้ด้านประดิษฐ์ เช่น ประดิษฐ์จรวดน้ำ (แก๊ส)

* พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น.
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. สันทนาการ
14.00 - 15.30 น. แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
- นักเรียนชั้น ป.5, ป.6 และคุณครู ฟังการบรรยายสื่อฯ (คอมพิวเตอร์)
- นักเรียน ชั้น ป.1-ป.4 วาดภาพระบายสีเทียน
ในหัวข้อผู้ใหญ่อยากเล่า เด็กอยากรู้ (นุ่น)
15.30- 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 - 17.30 น. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ระหว่างพี่กับน้อง
- กินวิบาก - วิ่งเปี้ยว
- วิ่งสามัคคี - ลูกบอลน้ำ
17.30 - 18.00 น. ช่วยกันเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ
18.00 - 18.30 น. พักตามอัธยาศัย
18.30 - 20.30 น. รับประทานอาหารค่ำร่วม (ปาร์ตี้เล็กตามประสาชาวค่าย)
กิจกรรมรอบกองไฟ
- การแสดงของพี่
- การแสดงของน้อง
20.30 - 21.30 น. ประชุมสรุปงานและปัญหาที่พบ
วันที่ 14 มีนาคม 2553
เวลา 07.30 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 - 08.30 น. เคารพธงชาติ พร้อมกับนักเรียน
08.30 - 09.00 น. เก็บสัมภาระเตรียมเดินทางกลับ
09.00 ทุกคนพร้อมเดินทางเดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหิดล (รับประทานอาหารกลางวัน)
16.00 น. เดินทางถึงพี่พัก
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร 0-2441- 4125 ต่อ 211-213 งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา
 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University