Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครทีมบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552
Download    ประกาศ    และ  ใบสมัคร Post Date 25 มี.ค. 2552
 
    หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีดังนี้
1.
กำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปี
2.
ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.
ควบคุมและให้ความสะดวกในการดำเนินงานของชมรมต่าง ๆ
4.
ประสานงานกับนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.
เสนอระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับองค์การนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ ต่อสภานักศึกษา
6.
เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการร้องขอ


    คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.
เป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทหรือเอก และประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในหมวดค่ากิจกรรมนักศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2551 เรียบร้อยแล้ว
2.
ทีมบุคคลที่สมัคร จะต้องประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่ (พื้นที่ที่นักศึกษาศึกษาอยู่ ได้แก่ 1.พื้นที่บางกอกน้อย 2. พื้นที่ราชวิถี 3. พื้นที่พญาไทและ 4.พื้นที่ศาลายา) จำนวนทีมบุคคลไม่น้อยกว่า 7 คน


    เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.
สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ


    ขั้นตอนการสมัคร
1. ทีมบุคคลสามารถ Download ใบสมัคร และ  ประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์ การเลือกตั้ง คณะกรรมการ บริหารองค์การ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2552 ได้ที่ Web site http://www.grad.Mahidol.ac.th
2.
ทีมบุคคล สามารถยื่นใบสมัคร ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยสาขา ทุกสาขา หรือ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552
3. ทีมบุคคลส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อลง ประชาสัมพันธ์ทีมใน Web site http://www.grad.Mahidol.ac.th ภายในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552


    กระบวนการคัดเลือก
1. นักศึกษาทุกคน สามารถลงคะแนนเสียง ได้ที่ Web site http://www. grad.Mahidol.ac.thได้ตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2552
2.
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ใน วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552


 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University