Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
Mahidol University
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย Faculty of Graduate Studies facebook

โครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
โครงการทุนวิจัยนิวทริไลท์ (Nutrilite Research Award) ขยายเวลารับสมัครและส่งแบบเสนอโครงการทุนวิจัยนิวทริไลท์ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 กรกฎาคม 2557
กำหนดการเรียนรายวิชา : GRID 521 Research Ethics,1st Semeter 2014
MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE (MCB, SIID 501) Credit 3 (2 – 2 – 5) COURSE SCHEDULE
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2
กำหนดการเรียนและสถานที่เรียน รายวิชาGRID 603 Biostatistics ประจำภาคต้น (สอนด้วยภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2557
งานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 "The 3 rd Joint International Conference on Social and He
กำหนดการจัดการเรียนการสอน รายวิชา GRID 603 Biostatistics 3 หน่วยกิต ปีการศึกษา 2557
ประกาศคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ม.มหิดล ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ : หลักสูตรเภสัชวิทยา วท.ม. และ ปร.ด. (นานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่ใช้กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่ใช้กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประจำปีการศึกษา 2556
Improve your language skills by taking one of our short courses.
หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพของนักศึกษา พ.ศ.2554
ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ กองทุนการศึกษา ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
 
 ข่าวกิจกรรม จากบัณฑิตวิทยาลัย  
โครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
การเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
นิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อและโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรฯ
มองผ่านเลนส์...งานมหิดลวิชาการ

 

  การรับสมัคร - Admission
  สอบ/อบรมภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 3),(รอบพิเศษ)
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ)
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบพิเศษ)
กำหนดการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557
(รอบที่ 3)
กำหนดการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557

Official Schedule GRID Semester 1/2014 
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 
ประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรระยะสั้น (Short course) 3/2557 
ประกาศรายชื่ีอผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2556 
ประกาศสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบการสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6/2556 
ประกาศสถานที่เรียนวิชา GRID 516/1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 
ประกาศปรับอัตราค่าสอบ MU-Test และ TOEFL-ITP 
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 
Official Schedule for GRID Courses Summer_2013/2014 
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558  
ดูทั้งหมด
  ประกาศทุนการศึกษา

 

ขอเลื่อนการประกาศผล
การให้รางวัลเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 (เปลี่ยนวันรับทุน จากวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เป็น วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557)
"ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" "The 60th Year Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej" ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2556
การให้รางวัลเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
การรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2557-2561
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
การสนับสนุนทุนวิจัย และทุนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2556
ดูทั้งหมด

  ผลงานและรางวัลผลการตัดสินรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC)
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556
รางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (ฺBioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2556 สำหรับนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ที่ใช้สัตว์
นักศึกษาผู้ได้รับรางวัล The Commendable Research Award 
นักศึกษาผู้ได้รับรางวัล Young Veterinarian Oral Presentation Award
ดูทั้งหมด

  ประชุมและเสนอบทความวิชาการ
โครงการ Editorial Office
ให้บริการฟรี ! บัณฑิตวิทยาลัยให้บริการตรวจ แก้ไขบทความวิจัยของอาจารย์/ นักศึกษา
และให้คำแนะนำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อนำผลงานไปตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 

 

ดูทั้งหมด

 
e-registration / ระบบลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2553

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quartet  Online

Registration for the English Examination Online

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GR-Green

กำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2553

e-magazine - บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ

Quartet  Online

Quartet  Online

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

Mahidol University Style & Spelling Template

Visual media of InterestThe Brand Ambassador

การบริหารงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุระบบพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตร

 
ภาพกิจกรรม
บุคลากรและเบอร์โทรศัพท์
เว็บเมล์มหิดล (Webmail)
หอสมุดและคลังความรู้ฯ
คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน
Download Logo ม.มหิดล

  ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย (นักวิชาการเงินและบัญชี)
การประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างให้กับ
นักศึกษาที่สนใจ
โครงการว่าจ้างบุคลลภายนอกเพื่อออก "ข้อสอบ CMMU-TAP"
ดูทั้งหมด

Download Acrobat Reader

 

 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University