Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
Mahidol University
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย Faculty of Graduate Studies facebook

ประกาศผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2558
โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
โครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
กำหนดการเรียนรายวิชา : GRID 521 Research Ethics,1st Semeter 2014
MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE (MCB, SIID 501) Credit 3 (2 – 2 – 5) COURSE SCHEDULE
กำหนดการเรียนและสถานที่เรียน รายวิชาGRID 603 Biostatistics ประจำภาคต้น (สอนด้วยภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2557
กำหนดการจัดการเรียนการสอน รายวิชา GRID 603 Biostatistics 3 หน่วยกิต ปีการศึกษา 2557
ประกาศคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ม.มหิดล ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ : หลักสูตรเภสัชวิทยา วท.ม. และ ปร.ด. (นานาชาติ) ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่ใช้กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2556
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่ใช้กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประจำปีการศึกษา 2556
Improve your language skills by taking one of our short courses.
หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพของนักศึกษา พ.ศ.2554
ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ กองทุนการศึกษา ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
 
 ข่าวกิจกรรม จากบัณฑิตวิทยาลัย  
โครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
การเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
นิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อและโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรฯ
มองผ่านเลนส์...งานมหิดลวิชาการ
 

  การรับสมัคร - Admission
  สอบ/อบรมภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาฯ
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
(ภาคปกติ) โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
กำหนดการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2557 
ประกาศสถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบการสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2557
ศูนย์ทดสอบ TOEFL-ITP ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลคะแนน
กำหนดการรับสมัครและสอบ TOEFL-ITP (เพิ่มพิเศษ) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2557 
ประกาศสถานที่เรียนวิชา GRID ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 
ประกาศปรับอัตราค่าสอบ MU-Test และ TOEFL-ITP 
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558  
ดูทั้งหมด
  ประกาศทุนการศึกษา
การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
"ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" "The 60th Year Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej" ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2556
ดูทั้งหมด

  ผลงานและรางวัล

 


รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557
บัณฑิตวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ทีมหุ่นยนต์ BART LAB Rescue Robotics คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย World RoboCup 2014 ณ เมือง Joao Pessoa ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 19 – 25 กรกฎาคม 2557
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
ผลการตัดสินรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC)
ดูทั้งหมด

  ประชุมและเสนอบทความวิชาการ
โครงการ Editorial Office
ให้บริการฟรี ! บัณฑิตวิทยาลัยให้บริการตรวจ แก้ไขบทความวิจัยของอาจารย์/ นักศึกษา
และให้คำแนะนำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อนำผลงานไปตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 

 

ดูทั้งหมด

 
e-registration / ระบบลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2553

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quartet  Online

Registration for the English Examination Online

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GR-Green

e-magazine - บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ

Quartet  Online

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Style & Spelling Template

Visual media of InterestThe Brand Ambassador

การบริหารงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุระบบพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตร

 
บุคลากรและเบอร์โทรศัพท์
เว็บเมล์มหิดล (Webmail)
หอสมุดและคลังความรู้ฯ
คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน

  ข่าวรับสมัครงาน
ขยายเวลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 2
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย (นักวิชาการเงินและบัญชี)
ดูทั้งหมด

Download Acrobat Reader

 

 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University