Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
Mahidol University
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย Faculty of Graduate Studies facebook

โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
ขอขยายเวลาการรับสมัครการรางวัลวิทยานิพนธ์ โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557
ประกาศสถานที่สอบโครงการโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
ประกาศผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2558
กำหนดการจัดการเรียนการสอน รายวิชา GRID 603 Biostatistics 3 หน่วยกิต ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ กองทุนการศึกษา ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
 
 ข่าวกิจกรรม จากบัณฑิตวิทยาลัย  
โครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
การเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
นิทรรศการแนะนำการศึกษาต่อและโครงการประชาสัมพันธ์สัญจรฯ
 

  การรับสมัคร - Admission
  สอบ/อบรมภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาฯ
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
(ภาคปกติ) โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
กำหนดการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ม.มหิดล ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 

สถานที่สอบและเลขที่นั่งสอบการสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/2557
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/2558
Students who passed the First TOEFL-ITP Test (Special Testing Session) for Ph.D. Students of Mahidol University in the calendar Year 2014
(Tentative) Official Schedule for GRID Courses Summer_2014/2015
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2/2557 
ศูนย์ทดสอบ TOEFL-ITP ที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองผลคะแนน
กำหนดการรับสมัครและสอบ TOEFL-ITP (เพิ่มพิเศษ) สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2557 
ประกาศสถานที่เรียนวิชา GRID ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 
ประกาศปรับอัตราค่าสอบ MU-Test และ TOEFL-ITP 
กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558  
ดูทั้งหมด
  ประกาศทุนการศึกษา
การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
"ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" "The 60th Year Supreme Reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej" ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2556
ดูทั้งหมด

  ผลงานและรางวัล

 


บัณฑิตวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ทีมหุ่นยนต์ BART LAB Rescue Robotics คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย World RoboCup 2014 ณ เมือง Joao Pessoa ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 19 – 25 กรกฎาคม 2557
ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
ผลการตัดสินรางวัลนำเสนอผลงานดีเด่น การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2nd AGRC)
ดูทั้งหมด

  ประชุมและเสนอบทความวิชาการ
โครงการ Editorial Office
ให้บริการฟรี ! บัณฑิตวิทยาลัยให้บริการตรวจ แก้ไขบทความวิจัยของอาจารย์/ นักศึกษา
และให้คำแนะนำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อนำผลงานไปตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 

 

ดูทั้งหมด

 

e-registration / ระบบลงทะเบียน

 

กำหนดการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2553

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Quartet  Online

Registration for the English Examination Online

Registration for the English Examination Online

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GR-Green

e-magazine - บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ

Quartet  Online

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Style & Spelling Template

Visual media of InterestThe Brand Ambassador

การบริหารงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุระบบพัฒนาและประกันคุณภาพหลักสูตร

 
บุคลากรและเบอร์โทรศัพท์
เว็บเมล์มหิดล (Webmail)
หอสมุดและคลังความรู้ฯ

Download Acrobat Reader

 

 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University