Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
 
ดูทั้งหมด | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551  
Total List 128
                                    
No. รายการ วันที่เริ่มจัด
128 “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่ออนาคต” (Researches and Creative Solutions of Tomorrow)
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 25 มิถุนายน 2557)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
127 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The SIBR-RDINRRU Hong Kong Conference 2014
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 พฤษภาคม 2557)
 
Venue   ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประเทศจีน
27-28 ก.ย. 2557
126 ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Rice for the world”
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 20 เมษายน 2557)
 
Venue   ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
11-12 ก.ย. 2557
125 การบูรณาการงานวิจัยเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาภายใต้พหุวัฒนธรรมสู่สังคมสันติสุขและประชาคมอาเซียน
จัดโดย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2557)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
14 ส.ค. 2557
124 ประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 17 เมษายน 2557)
 
Venue   ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
07-08 ส.ค. 2557
123 นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2557)
 
Venue   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
22-23 ก.ค. 2557
122 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม
จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2557)
 
Venue   ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
17-18 ก.ค. 2557
121 การประชุมวิชาการด้านสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
จัดโดย มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ University of Pittsburg, USA, La Trobe University, Australia
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 เมษายน 2557)
 
Venue   ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
07-10 ก.ค. 2557
120 การสัมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 08 พฤษภาคม 2557)
 
Venue   ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
27 มิ.ย. 2557
119 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1
จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 21 เมษายน 2557)
 
Venue   ณ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 มิ.ย. 2557
118 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ” ครั้งที่ 6 (The 6th Business Management Research Conference) และการประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 3 (The 3rd Business Management Research Conference)
จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 พฤษภาคม 2556)
 
Venue   ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
15 พ.ย. 2556
117 การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29
จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 สิงหาคม 2556)
 
Venue   ณ อาคาร C5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
24-25 ต.ค. 2556
116 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรม 2556” เรื่อง “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม”
จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 28 มกราคม 2556)
 
Venue   ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
29 ก.ค. 2556
115 การประชุมวิชาการ"นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 9 : ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจก้าวไกลอาเซียน
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2556)
 
Venue   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนารถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
28-29 ก.ค. 2556
114 กำหนดการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 2 (The 2nd BU Graduate Research Conference)
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 พฤษภาคม 2556)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
26 ก.ค. 2556
113 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ"การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน:การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"
จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2556)
 
Venue   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
25-26 ก.ค. 2556
112 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออความยั่งยืน”
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2556)
 
Venue   ณ ศูนย์ประชุมบางกองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
15-16 ก.ค. 2556
111 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยออัสสัมชัญ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 10 พฤษภาคม 2556)
 
Venue   ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
28-29 มิ.ย. 2556
110 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำ ครั้งที่ 3
จัดโดย กรมทรัพยการน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 29 มีนาคม 2556)
 
Venue   ณ ห้องประชุมโรงแรมภายในกรุงเทพมหานคร
17-18 มิ.ย. 2556
109 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 “สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน”
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2556)
 
Venue   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
22-25 พ.ค. 2556
108 การเสวนางานวิจัยครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “การเป็นศูนย์กลางสุขภาพของไทยในเอเชีย”
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 10 พฤษภาคม 2556)
 
Venue   ณ ห้องประชุม 1-204 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
18 พ.ค. 2556
107 งานประชุมวิชาการ งานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 ( ECTI-CARD 2013)
จัดโดย สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 มกราคม 2556)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
08-10 พ.ค. 2556
106 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจับระดับชาติ 2556 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ทศวรรษหน้า”
จัดโดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 มีนาคม 2556)
 
Venue   ณ โรงแรม ไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
27 เม.ย. 2556
105 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 เรื่อง “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา: หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน"
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
 
Venue   ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (QS) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
28 ก.พ.-01 มี.ค. 2556
104 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 3
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15-16 ก.พ. 2556
103 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 6 : บรูณาการศาสตร์และศิลป์”
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 สิงหาคม 2555)
 
Venue   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
16-18 ม.ค. 2556
102 การประชุมวิชาการนานาชาติ “นวัตกรรมทั่วถึงและการจัดการเชิงนวัตกรรม (International Conference on Inclusive Innovation and Innovative Management-ICIIIM 2012)”
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 ตุลาคม 2555)
 
Venue   ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
14-15 ธ.ค. 2555
101 การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2555
จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 28 กันยายน 2555)
 
Venue   ณ สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13-14 ธ.ค. 2555
100 การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 4 “จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน”
จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 สิงหาคม 2555)
 
Venue   ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
13-14 ธ.ค. 2555
099 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555: นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21
จัดโดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 04 สิงหาคม 2554)
 
Venue   ณ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
07-09 พ.ย. 2555
098 การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2555 “นวัตกรรมชุมชนสู่ชุมชนนวัตกรรม”
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 กรกฏาคม 2555)
 
Venue   ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
07 ก.ย. 2555
097 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555
จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2555)
 
Venue   ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
30 ส.ค.-01 ก.ย. 2555
096 งานประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 8 : นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Innovative Knowledge to Asean Community)
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2555)
 
Venue   ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
** การประชุมนี้ใช้ขอสำเร็จการศึกษาได้เฉพาะผู้ที่นำเสนอแบบบรรยายและตีพิมพ์บทความ ฉบับเต็มเท่านั้น **
28-29 ก.ค. 2555
095 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 พฤษภาคม 2555)
 
Venue   ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
25 ก.ค. 2555
094 การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5
จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 มีนาคม 2555)
 
Venue   ณ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
05-06 ก.ค. 2555
093 การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
จัดโดย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยราชพฤกษ์ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2555)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
29 พ.ค. 2555
092 การประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ “พัฒนาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาสู่อาเซียน”
จัดโดย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2555)
 
Venue   ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
26-27 พ.ค. 2555
091 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หัวข้อ “วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020”
จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 10 มีนาคม 2555)
 
Venue   ณ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
25 พ.ค. 2555
090 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2555)
 
Venue   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
25-26 พ.ค. 2555
089 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 “วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ”
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555)
 
Venue   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23-26 พ.ค. 2555
088 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2555)
 
Venue   ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ พัทยา จังหวัดชุลบุรี
14-16 พ.ค. 2555
087 การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย”
จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10 พ.ค. 2555
086 The 4th KKU International Engineering Conference (KKU-IENC 2012)
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 10 มกราคม 2555)
 
Venue   ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
10-11 พ.ค. 2555
085 การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555 เรื่อง ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มกราคม 2555)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
04 พ.ค. 2555
084 งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 RSU Research Conference 2012
จัดโดย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 21 มกราคม 2555)
 
Venue   ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หมายเหตุ ** การประชุมนี้ใช้ขอสำเร็จการศึกษาได้เฉพาะผู้ที่นำเสนอแบบบรรยาย และตีพิมพ์บทความฉบับเต็มเท่านั้น **
10 เม.ย. 2555
083 The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) and The 1st Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)
 
Venue   ณ โรงแรมเอ็มเพรส, เชียงใหม่
01-02 มี.ค. 2555
082 The 4th Northeast Pharmacy Research Conference 2012 “Pharmacy Profession in Harmony”
จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 20 ธันวาคม 2554)
 
Venue   ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
11-12 ก.พ. 2555
081 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.)
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 กันยายน 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (อาคาร 19)
22-23 ธ.ค. 2554
080 การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2554
จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 สิงหาคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุม B402 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08-09 ธ.ค. 2554
079 การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 The 1st Health Social Sciences Conference on “Health inequity and social determinants of health”2011
จัดโดย โครงการร่วมระหว่างภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (สช.,สสส.,สวรส.,สวส. และ IHPP)
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 12 กันยายน 2554)
 
Venue   ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
27-28 ต.ค. 2554
078 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8
จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 07 เมษายน 2554)
 
Venue   ณ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
27-28 ต.ค. 2554
077 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2554 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
จัดโดย สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 กรกฏาคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
21 ต.ค. 2554
076 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 1st Public Health Graduation Conference
จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับที่ประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 กรกฏาคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 ก.ย. 2554
075 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการจัดการทางสังคม
จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 กรกฏาคม 2554)
 
Venue   ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
15-16 ก.ย. 2554
074 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2 เรื่อง “สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 พฤษภาคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
10-11 ส.ค. 2554
073 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 4
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 11 กรกฏาคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
31 ก.ค. 2554
072 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 01 มีนาคม 2554)
 
Venue   ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี
07-08 ก.ค. 2554
071 การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2554
จัดโดย กลุ่มอำนวยการและประสานงานวิชาการ กรมประมง
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุม กรมประมง
29-30 มิ.ย. 2554
070 การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หัวข้อ การบริหารธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรม
จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554)
 
Venue   ณ อาคาร C ชั้น 5 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
27 พ.ค. 2554
069 การประชุมเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2554
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 01 มีนาคม 2554)
 
Venue   ณ อาคาร Digital Multimedia (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต
26 พ.ค. 2554
068 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 4
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 04 เมษายน 2554)
 
Venue   ณ โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
26-27 พ.ค. 2554
067 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การศึกษาเชิงสร้างสรรค์"
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2554)
 
Venue   ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
10-11 พ.ค. 2554
066 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2554
จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 07 มกราคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
05 เม.ย. 2554
065 การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 09 มกราคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
19 มี.ค. 2554
064 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 21 มกราคม 2554)
 
Venue   ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม่
16 ก.พ. 2554
063 โครงการการจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 20
จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
Venue   ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
02-03 ก.พ. 2554
062 การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงาน
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 22 ตุลาคม 2553)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
01-04 ก.พ. 2554
061 การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554
จัดโดย สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553)
 
Venue   ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
27-29 ม.ค. 2554
060 การประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ศิลปกรรม ครั้งที่ 4 “บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร”
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 กรกฏาคม 2553)
 
Venue   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
19-21 ม.ค. 2554
059 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่2
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 17 กันยายน 2553)
 
Venue   ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 พ.ย. 2553
058 การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 6 “วิถีเอเชีย : ทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการ”
จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 สิงหาคม 2553)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
21-22 ต.ค. 2553
057 การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำ 2553 เรื่อง "ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 กรกฏาคม 2553)
 
Venue   ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ม.ศรีปทุม บางเขน
15 ต.ค. 2553
056 "จากงานวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่วิทยานิพนธ์และผลงานตีพิมพ์ 2553" (From Graduate Research to Thesis and Publication 2010)
จัดโดย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับสถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
 
Venue   ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ฯ ชั้น 2 ตึกสมาคมเก่าแพทย์ศิริราช ฯ โรงพยาบาลศิริราช
07 ต.ค. 2553
055 การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6
จัดโดย โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 13 กรกฏาคม 2553)
 
Venue   ณ ห้องประชุมกิจจาทร ชั้น 4 อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
18 ก.ย. 2553
054 การประชุมวิชาการ "ม.มหาสารคาม ครั้งที่ 6 : วิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"
จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2553)
 
Venue   ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
09-10 ก.ย. 2553
053 การเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4
จัดโดย กลุ่มภารกิจบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 กรกฏาคม 2553)
 
Venue   ณ ห้องพยัคเมฆินทร์ ชั้น 2 อาคาร 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ ม. แม่โจ้
01 ก.ย. 2553
052 การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 8 เรื่อง “การเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญ : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา” The 8th International Conference on developing Real-Life Learning Experiences : Innovation and Technology Education
จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และที่ประชุม 16 คณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16 คณบดี)
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 มิถุนายน 2553)
 
Venue   ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
27 ส.ค. 2553
051 การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Agricultural Symposium ครั้งที่ 16
จัดโดย Tokai University, JAPAN, คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2553)
 
Venue   ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25-27 ส.ค. 2553
050 การประชุมวิชาการ เรื่อง "การวิจัยด้านการจัดการความรู้ระดับชาติ ครั้งที่3"
จัดโดย โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 06 สิงหาคม 2553)
 
Venue   ณ ห้องลำพอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
24 ส.ค. 2553
049 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 พฤษภาคม 2553)
 
Venue   ณ ห้องประชุมกิจจาทร 2 อาคารปิยะมหาราช (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
19-20 ส.ค. 2553
048 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 (3rd RMUTCON) "การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 พฤษภาคม 2553)
 
Venue   ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
15-18 ส.ค. 2553
047 การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 (2nd RMUTIC)
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 พฤษภาคม 2553)
 
Venue   ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
15-18 ส.ค. 2553
046 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “วัฒนธรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มน้ำสาละวิน”
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยชนชาติแห่งยูนนาน และเขตปกครองตนเองไต้คง
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 กรกฏาคม 2553)
 
Venue   ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเดนปาย แอนด์ สวีท รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10-11 ส.ค. 2553
045 การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4
จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2553)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09-10 ส.ค. 2553
044 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏตอนเหนือ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 มิถุนายน 2553)
 
Venue   ณ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
02 ส.ค. 2553
043 การประชุมสหวิทยาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2 : การบริหารจัดการบนฐานความพอเพียง
จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2553)
 
Venue   ณ ห้องประชุม 22.14 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
01-02 ส.ค. 2553
042 การประชุมวิชาการทางด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ
จัดโดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2553)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี
29-30 ก.ค. 2553
041 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 เมษายน 2553)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
29-31 ก.ค. 2553
040 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2553 หัวข้อ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประสานมือสมานใจแก้ไขปัญหา
จัดโดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 พฤษภาคม 2553)
 
Venue   ณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
01-02 ก.ค. 2553
039 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 พฤษภาคม 2553)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
25 มิ.ย. 2553
038 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2 The 2nd NPRU National Conference 2010
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 16 เมษายน 2553)
 
Venue   ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15-17 มิ.ย. 2553
037 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 4"
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 03 พฤษภาคม 2553)
 
Venue   ณ อาคารเรียนรวม (อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
14-15 มิ.ย. 2553
036 การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 20 พฤษภาคม 2553)
 
Venue   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ
11 มิ.ย. 2553
035 การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3
จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 20 พฤษภาคม 2553)
 
Venue   ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
03-05 มิ.ย. 2553
034 งานประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จัดโดย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 08 มีนาคม 2553)
 
Venue   ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26-27 พ.ค. 2553
033 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ครั้งที่ 4
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 09 พฤษภาคม 2553)
 
Venue   ณ ห้องประชุม 1-204 ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
21 พ.ค. 2553
032 การประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 มกราคม 2553)
 
Venue   ณ โรงแรมการ์เด้น รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี
20-21 พ.ค. 2553
031 การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย วิทยาลัยราชพฤกษ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
จัดโดย วิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับ สถาบันในเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2553)
 
Venue   ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยราชพฤกษ์
12 พ.ค. 2553
030 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553)
 
Venue   ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11-14 พ.ค. 2553
029 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
จัดโดย เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มศรีอยุธยา ประกอบด้วย - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553)
 
Venue   ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
01-02 พ.ค. 2553
028 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมนักเขียนแห่งชาติมาเลเซีย
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553)
 
Venue   ณ ห้องรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
10 เม.ย. 2553
027 การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2553
RSU Research Conference 2010 จัดโดย สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 28 ธันวาคม 2552)
 
Venue   ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
01 เม.ย. 2553
026 การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2553
จัดโดย สำนักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552)
 
Venue   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (NIDA)
01 เม.ย. 2553
025 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2
จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 มกราคม 2553)
 
Venue   ณ The Royal River Hotel
01 เม.ย. 2553
024 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8"
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 มกราคม 2553)
 
Venue   ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
19 มี.ค. 2553
023 การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 27 แห่ง
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 22 ธันวาคม 2552)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 ก.พ. 2553
022 การประชุมวิชาการ "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4" ประจำปี 2552
จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 20 ตุลาคม 2552)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29-30 ม.ค. 2553
021 การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ " ศิลปากร ครั้งที่ 3 : ศิลปากรสรรค์สร้าง สังคมเศรษฐกิจไทยสร้างสรรค์"
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552)
 
Venue   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
28-29 ม.ค. 2553
020 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 หัวข้อ "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2"
จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 25 กันยายน 2552)
 
Venue   ณ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
21-23 ม.ค. 2553
019 ประชุมวิชาการประจำปี 2552 "ฝ่าวิกฤตประเทศไทย : ทางเลือกสู่สังคมใหม่"

 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 20 มีนาคม 2552)
 
Venue   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
01 เม.ย. 2552
018 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาิ ครั้งที่ 1
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552)
 
Venue   ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
30-31 มี.ค. 2552
017 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4
จัดโดย บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาัลัยบูรพา
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 30 ธันวาคม 2551)
 
Venue   ณ มหาวิทยาัลัยบูรพา
13-14 มี.ค. 2552
016 การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 (สำหรับหลักสูตรปริญญาโท)

 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 11 มกราคม 2552)
 
Venue   ณ อาคารปิยมหาราช ห้องประชุมกิจจาทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
07 มี.ค. 2552
015 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 12
จัดโดยมหาวิทยาัลัยขอนแก่น (ระดับชาติ)
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 08 ธันวาคม 2551)
 
Venue   ณ มหาวิทยาัลัยขอนแก่น
12-13 ก.พ. 2552
014 การประชุม "PACCON 2009"
จัดโดยมหาวิทยาัลัยนเรศวร
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 ตุลาคม 2551)
 
Venue   ณ มหาวิทยาัลัยนเรศวร
14-16 ม.ค. 2552
013 เชิญเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 ธันวาคม 2552)
 
Venue   ณ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
ตลอดปี 2552
012 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 11
จัดโดยมหาวิทยาัลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ระดับชาติ)
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 15 ตุลาคม 2551)
 
Venue   ณ มหาวิทยาัลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
17-18 ธ.ค. 2551
011 การประชุมเสนอสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
ในโอกาสวันครูโลกและการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID ครั้งที่ 12
 
 
Venue   ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
08-11 ธ.ค. 2551
010 การประชุมนานาชาติ เฉลิมฉลองวาระที่สมาคมครบรอบ 25 ปี
ในหัวข้อ "Ethics vs Technology in Postmodern Era of Education"
 
 
Venue   ณ มหาวิทยาัลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
07-08 พ.ย. 2551
009 การประชุมทางวิชาการ NCIT2008 ครั้งที่ 2 (2nd National Conference on Information Technology 2008) เรื่อง "การวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน"

 
 
Venue   ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
06-07 พ.ย. 2551
008 การประชุม "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 3" จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 กันยายน 2551)

 
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
04-05 พ.ย. 2551
007 "การประชุมเสนอผลงานวิจัยของเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2551"
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 (ปิดรับบทความ/วิจัย วันที่ 31 กรกฏาคม 2551)
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
22 ต.ค. 2551
006 การประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International Tropical Medicine Meeting 2008(JITMM 2008)

 
 
Venue   Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University
13-14 ต.ค. 2551
005 การประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต และ The 2nd National Conference on Graduate Research for Business Management 2008
จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต (กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2551)
 
 
Venue   ณ อาคาร 1 ชั้น 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
30 ก.ย. 2551
004 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551 "การวิจัยกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตชาติ"
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
25-26 ก.ย. 2551
003 โครงการประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 "การนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่" จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
Venue   ณ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
19 ก.ย. 2551
002 การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง " บัณฑิตศึกษาในยุคโลกไร้พรมแดน" (ระดับชาติ)

 
 
Venue   ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11-12 ก.ย. 2551
001 การประชุมทางวิชาการ "งานเกษตรแห่งชาติ ปี 2551"
จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
Venue   ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
08-10 ก.ย. 2551
   
 

 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University