Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
Total List  189  
No. รายการ วันที่เริ่มจัด
ประจำปี พ.ศ. 2556
189 ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

29 ต.ค. 2563

188 ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

15 มิ.ย. 2562

187 ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

28 พ.ค. 2561

186 ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

26 มิ.ย. 2560

185 โครงการ "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่2"

11 มี.ค. 2560

184 โครงการปั่นเพื่อกาย ทำความดีถวายพ่อหลวง
(ถวายเป็นพระราชกุศลแด่่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

19 มี.ค. 2560

183 โครงการ "เมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ 2560"

26 ก.พ. 2560

182 Workshops on Doctoral Research Strategies

27 ก.ย. 2559

181 Training Course on "Turnitin for Plagiarism Prevention"
ทักษะด้าน (Research Skills)
13.00 PM. - 16.00 PM.

17 ก.ย. 2559

180 การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin
ทักษะด้าน (Research Skills)
(เช้า) เวลา 09.00 - 12.00 น. (บรรยายภาษาไทย)

17 ก.ย. 2559

179 โครงการสองฝั่งเกมส์

25 ก.ย. 2559

178 การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED) รุ่นที่ 2

4 ก.ย. 2559

177 โครงการ ผลิตสื่อสร้างสรรค์ infographic เพื่องานวิชาการ

11 ก.ย. 2559

176 การช่วยกู้ชีพเบื้องต้นและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (CPR & AED)

4 ก.ย. 2559

175 โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและทักษะการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้ามวลชน (Art of public speaking)
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Language and communication skills)

24 ส.ค. 2559

174 โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน "ตะลอนทัวร์ ทั่วเมืองไทย"

20 ส.ค. 2559

173 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
เรื่อง "โหมโรงอาเซียน" (ASEAN Overture) : ASEAN and Postgraduate Studies

15 ส.ค. 2559

172 ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

29 มิ.ย. 2559

171 เทคนิคการเขียนและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

25 มิ.ย. 2559

170 โครงการศิลปะแกะสลักผักผลไม้

26 มิ.ย. 2559

169 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน

18 มิ.ย. 2559

168 Effective Presentation Technique in Academic Meeting.

29 มิ.ย. 2559

167 The Second Annual Symposium on Aging and Old-Age in Asia-Pacific

30 มิ.ย. 2559

166 โครงการค่ายบัณฑิตอาสาเสริมสร้างชุมชน

9 มิ.ย. 2559

165 สัมมนาผู้นำนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559

3 มิ.ย. 2559

164 ค่ายปฏิบัติภาวนา ตามวิถีวัดป่าพระกรรมฐาน ปี 2559

27 พ.ค. 2559

163 เพาะกล้า สู่ผู้นำกิจกรรมนักศึกษาพันธุ์ดี ปีการศึกษา 2559

30 เม.ย. 2559

162 โครงการ "บุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม"

1 เม.ย. 2559

161 โครงการการจัดอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"

2 เม.ย. 2559

160 โครงการ "คุณช้างจับมือ ส่งสุขผ่านผ้า สู่ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง"

8 เม.ย. 2559

159 โครงการ"สร้างผู้นำด้านนันทนาการ ปี 2559"

12 มี.ค. 2559

158 โครงการ "เติมเต็มชีวิต ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

25 มี.ค. 2559

157 โครงการ "เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต" (Wheelchair for Pets)

27 ก.พ. 2559

156 บรรยายพิเศษ หัวข้อ "พัฒนาบุคลิกภาพและเติมเต็มศักยภาพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่"

5 ก.พ. 2559

155 เทคนิคการเขียนและทบทวนวรรณกรรม

19 ธ.ค. 2558

154 เสวนาธรรม...สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก

9 ธ.ค. 2558

153 โครงการการจัดอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin"

13 พ.ย. 2558

152 Research Methods for Postgraduate Students

13 พ.ย. 2558

151 โครงการเสวนา เรื่อง "การศึกษาข้ามพรมแดนในเอเชียแปซิฟิก : ความท้าทายและโอกาส"

9 พ.ย. 2558

150 เรื่อง "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin" ประจำปี 2558

20 ส.ค. 2558

149 Technique for Proposal Examination (English Version)

18 ก.ค. 2558

148 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

21 มิ.ย. 2558

147 เทคนิคการเลือกหัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์

9 พ.ค. 2558

146 โครงการอบร!ภเรื่อง "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin" ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

21 พ.ค. 2558

145 โครงการอบรม " เรื่อง การป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ Plagiarism & Turnitin ประจำปี 2558"

28 เม.ย. 2558

144 จัดการอบรมเรื่อง "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน"

28 มี.ค. 2558

143 โครงการอบรมการบริหารการเงิน การลงทุน "บัณฑิตยุคใหม่ หัวใจนักลงทุน"

14 มี.ค. 2558

142 โครงการกิจกรรม "RRi MU Forum 2014"

10 มี.ค. 2558

141 ขอเชิญฟังบรรยาย " บุคลิก คลิกความสำเร็จ"

11 มี.ค. 2558

140 โครงการอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin" ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1

5 มี.ค. 2558

139 จัดการอบรม เรื่อง เคล็ดลับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ (สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

31 ม.ค. 2558

138 บรรยายพิเศษเรื่อง "บัณฑิตศึกษากับการพัฒนา"

5 ก.พ. 2558

137 Understand Common Statistics

13 ธ.ค. 2557

136 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต เพื่อชีวิตและการเรียนรู้

21 พ.ย. 2557

135 โครงการพักผ่อนหย่อนจิตฝึกสมาธิ...ให้เกิดปัญญา

20 ส.ค. 2557

134 โครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ 2557 ตอน เพลิน ณ วันวาน

31 ส.ค. 2557

133 การวิจัยเชิงคุณภาพ

23 ส.ค. 2557

132 โครงการอบรม เรื่อง "การวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา" สำหรับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557

16 ต.ค. 2557

131 การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3

26 ส.ค. 2557

130 จริยธรรมการวิจัยในคน

23 ก.ค. 2557

129 การเลือกสถิติในการรวิจัยเชิงปริมาณ

19 ก.ค. 2557

128 การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2

2 ก.ค. 2557

127 เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ

14 มิ.ย. 2557

126 การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

6 พ.ค. 2557

125 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภัยรอบด้านและศิลปะการป้องกันตัว

30 มี.ค. 2557

124 โครงการสัมนา ต้นกล้า 2557

1 มี.ค. 2557

123 โครงการต้นกล้า 57

1 มี.ค. 2557

122 โครงการ “ทูตบัณฑิตสัมพันธ์” รุ่นที่ 7 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

30 ม.ค. 2557

121 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภัยรอบด้านและศิลปะการป้องกันตัว

14 ธ.ค. 2556

120 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

23 พ.ย. 2556

119 โครงการอบรม "การป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ " ครั้งที่ 3

13 ธ.ค. 2556

118 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพ

1 ก.ย. 2556

117 โครงการอบรมเรื่อง "เทคนิคการเขียนและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์" บรรยายภาษาไทย

17 ส.ค. 2556

116 โครงการอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 3

18 ส.ค. 2556

115 โครงการอบรม “การป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ ” ครั้งที่2 (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

23 ส.ค. 2556

114 โครงการอบรม “การป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ ”

17 พ.ค. 2556

113 การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2

9 พ.ค. 2556

112 โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน”

29 พ.ค. 2556

111 โครงการ จุดประกายคนรักเสียงเพลง ด้วยหลักการแต่งคำร้องอย่างง่าย

23 มี.ค. 2556

110 โครงการต้นกล้า 56 ครั้งที่ 2

17 มี.ค. 2556

109 ปฐมนิเทศน์นักศึกาาต่างชาติ 2017

0 มี.ค. 543

108 สัมมนาผู้นำนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

7 มิ.ย. 2557

107. โครงการ จุดประกายคนรักเสียงเพลง ด้วยหลักการแต่งคำร้องอย่างง่าย

8 มี.ค. 2556

106. โครงการต้นกล้า 56 ครั้งที่ 2

8 มี.ค. 2556

105. การแข่งขันมหิดลโกล์หนู

15 ก.พ. 2556

104. โครงการต้นกล้า 56

13 ก.พ. 2556

103. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นฯ”

12 ก.พ. 2556

102. โครงการ จุดประกายคนรักเสียงเพลง ด้วยหลักการแต่งคำร้องอย่างง่าย

31 ม.ค. 2556

101. MU Football 7s cup 2013

31 ม.ค. 2556

100. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

9 ม.ค. 2556

99. โครงการ การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ Turnitin

9 ม.ค. 2556

98. MU Higher Education Fair 2013

2 ม.ค. 2556

97. โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2

2 ม.ค. 2556ประจำปี พ.ศ. 2555
96. โครงการ Grad MU Football 7s cup 2013

5 ธ.ค. 2555

95. National Food and Culture in ASEAN

23 พ.ย. 2555

94. Seminar on "Thesis Proposal Examination Techniques"

19 พ.ย. 2555

93. โครงการอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์" บรรยายภาษาไทย

8 พ.ย. 2555

92. โครงการ Grad MU Badminton Tournament 2012

6 พ.ย. 2555

91. โครงการอบรม เรื่อง “การใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล”

26 ก.ย. 2555

90. โครงการอบรม เรื่อง “การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 2

24 ก.ย. 2555

89. โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต พัฒนาชีวิตด้วยจิตปัญญา

16 ส.ค. 2555

88. ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมงาน Graduate Sports Day 2012

8 ส.ค. 2555

87. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง “การนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ”

31 ก.ค. 2555

86. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ TURN IT IN

18 ก.ค. 2555

85. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน"

16 ก.ค. 2555

84. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การรับทุน “Endeavour Awards” เพื่อการเตรียมตัวที่ดี

16 ก.ค. 2555

83. การเตรียมความพร้อมด้านบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน.....เตรียมการอย่างมืออาชีพ

12 ก.ค. 2555

82. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง “Understand Common Statistics”

11 มิ.ย. 2555

81. โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน” สำหรับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

20 มี.ค. 2555

80. ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 17 เรื่อง “โลกเปลี่ยน เราปรับ” โดย คุณตัน ภาสกรนที (ตัน อิชิตัน)

2 มี.ค. 2555

79. การประชุมเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

1 มี.ค. 2555

78. โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน” สำหรับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

1 มี.ค. 2555

77. บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม เรื่อง "การสร้างและการใช้เครื่องมือในกระบวนการวิจัย"

19 ม.ค. 2555

76. บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล"

9 ม.ค. 2555ประจำปี พ.ศ. 2554
75. อบรมการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ TURN IT IN

22 ธ.ค. 2554

74. Seminar on "Thesis Proposal Examination Techniques"

19 ธ.ค. 2554

73. Workshop on "Presenting Your Research Like A Real Professional"

8 ธ.ค. 2554

72. บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญทุกท่านร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่อง “ประสบการณ์พิธีกรแบบมืออาชีพ” และร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ “การนำเสนอระดับสากล

27 ก.ย. 2554

71. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการให้ข้อมูลเรื่อง Postgraduate Scholarships and the Bright Sparks Programme (BSP) University of Malaya, Malaysia

12 ก.ย. 2554

70. โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์"

9 ก.ย. 2554

69. โครงการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น

23 ส.ค. 2554

68. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรม เรื่อง "การพิมพ์และจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์"

16 ส.ค. 2554

67. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ TURN IT IN

25 ก.ค. 2554

66. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “สร้างพลังชีวิตด้วยแนวคิดเชิงบวก”

22 ก.ค. 2554

65. โครงการ “อบรมการเป็นมัคคุเทศก์ เบื้องต้น ”

22 ก.ค. 2554

64. โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน” สำหรับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

9 มี.ค. 2554

63. โครงการรายวิชาจริยธรรมการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

2 มี.ค. 2554

62. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน"

1 มี.ค. 2554

61. การอบรม เรื่อง "Understand Common Statistics"

13 ม.ค. 2554ประจำปี พ.ศ. 2553
60. การอบรม เรื่อง "การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สายสังคมศาสตร์"

3 ธ.ค. 2553

59. การอบรม เรื่อง "การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สายวิทยาศาสตร์"

26 พ.ย. 2553

58. องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการถ่ายภาพสวย"

12 พ.ย.. 2553

57. การอบรม เรื่อง “การสร้างและการใช้เครื่องมือในกระบวนการวิจัย” สายสังคมศาสตร์

1 พ.ย.. 2553

56. โครงการ "Editing manuscript clinic by expert reviewer"

21 ต.ค. 2553

55. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบัณฑิตศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย 21 ก.ย. 2553
54. การอบรมเรื่อง “เทคนิคการเขียนและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์” 9 ต.ค. 2553
53. การอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน” 8 ก.ย. 2553
52. การอบรมเรื่อง "การนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ" 28 ส.ค. 2553
51. โครงการอบรม เรื่อง "Current Topics in Global Health" (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) 25 ส.ค. 2553
50. โครงการอบรมวิชาการ “เทคนิคการกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ และศิลปะในการอ้างอิงผลงานวิชาการ เพื่อป้องกันปัญหาการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)” 21 ส.ค. 2553
49. การอบรมเรื่อง "Writing theses and dissertations without plagiarizing" 9 ส.ค. 2553
48. Ethics in Human Research for students in international Program 22 ก.ค. 2553
47. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อวิจัย" 23 ก.ค. 2553
46. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "How to Write an Academic Research Paper: Success Factors and Ethics" 30 มิ.ย. 2553
45. โครงการอบรมเรื่อง"การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบการคัดลอกบทความวิชาการ TURN IT IN " 6-27 พ.ค. 2553
44. โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน" (บรรยายเป็นภาษาไทย) 19 มี.ค. 2553
43. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "การคิดเชิงบวกและการทำงานเป็นทีม" 6 มี.ค. 2553
42. บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "จรรยาบรรณในการเสนอผลงานวิจัย" 3 ก.พ. 2553
41. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์และการแปรผลข้อมูลทางสถิติ"
สายวิทยาศาสตร์
16 ม.ค. 2553
40. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"
สายวิทยาศาสตร์
15 ม.ค. 2553


ประจำปี พ.ศ. 2552
39. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์และการแปรผลข้อมูลทางสถิติ"
สายสังคมศาสตร์
26 ธ.ค. 2552
38. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "เทคนิคการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์" 3 ธ.ค. 2552
37. Ethics in Human Research for students in international Program 4 ธ.ค. 2552
36. ขอเรียนเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมในคนสาย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 17 ธ.ค. 2552
35. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "ศิลปะการพูดในที่ชุมชน" 28 พ.ย. 2552
34. โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน" (บรรยายเป็นภาษาไทย) 27 พ.ย. 2552
33. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ" 14 พ.ย. 2552
32. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" 12 พ.ย. 2552
31. โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน" สำหรับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
13 พ.ย. 2552
30. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวิทยาเขตบางกอกน้อย มหาวิทยาลัยมหิดล 30 ต.ค. 2552
29. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "การวิจัยเชิงปริมาณ" สายสังคมศาสตร์ 26 ก.ย. 2552
28. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์และกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์" 20 ก.ย. 2552
27. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "การสร้างและการใช้เครื่องมือในกระบวนการวิจัย"
สายสังคมศาสตร์
19 ก.ย. 2552
26. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "การวิจัยเชิงปริมาณ" สายวิทยาศาสตร์ 12 ก.ย. 2552
25. โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 25 ส.ค. 2552
24. การอบรมเรื่อง "การสร้างและการใช้เครื่องมือในกระบวนการวิจัย " สายวิทยาศาสตร์ 29 ส.ค. 2552
23. โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน" 31 ก.ค. 2552
22. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมเรื่อง "เทคนิคการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์" 25 ก.ค. 2552
21. การบรรยายในหัวข้อ "Publishing Academic Research : Success Factors and Ethics" 2 ก.ค. 2552
20. การอบรมเรื่อง "การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ" สายสังคมศาสตร์ 27 มิ.ย. 2552
19. การอบรมเรื่อง "การนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ" 30 พ.ค. 2552
18. The 7th ASEAN Youth Culture Forum 29 พ.ค. 2552
17. โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน" 29 พ.ค. 2552
16. โครงการบรรยายและฝึกอบรมภาคปฏิบัติ "Molecular and Cellular Biology Workshop 2009 25-29 พ.ค. 2552
15. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2552 30 มี.ค 2552
14. โครงการสัมมนา "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนด้านการศึกษา" ครั้งที่ 1 19 มี.ค 2552
13. โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน" สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 6 มี.ค 2552
12. บัณฑิตวิทยาลัย จัดการบรรยายพิเศษ(ภาษาอังกฤษ) เรื่อง "Publication :Journal' quality, citation and plagiarism" 27 ม.ค. 2552
11. ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "หลักคิด และกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ด้านสุขภาพ"
17 ก.พ. 2552
10. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดอบรมนานาชาติ เรื่อง "8th Leadership Course on Gender, Sexuality and Health in Southeast Asia and China" 21 ก.ย.-10 ต.ค 2552
9. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการบรรยายเรื่อง "พัฒนาการทางอารมณ์ สังคมของลูกดีหรือยัง ? ...พ่อแม่ก็ประเมินได้" 17 ก.พ. 2552
8. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน" 16 ม.ค. 2552


ประจำปี พ.ศ. 2551
7. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการบรรยายในหัวข้อ "Research Ethics : Plagiarism" 22 ธ.ค. 2551
6. การอบรมเรื่อง "การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์และกระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์" 22 พ.ย. 2551
5. งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา" ในวิทยาเขตบางกอกน้อย ปีการศึกษา 2551 19 ธ.ค. 2551
4. การบรรยายในหัวข้อ "Publishing Academic Research : Success Factors and Ethics" 30 ต.ค. 2551
3. โครงการการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน" 25 ก.ค. 2551
2. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เปิดอบรมโครงการอบรมระยะสั้น "การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Data Analysis in Health Science Research)"... 18 - 22 ส.ค 2551
1. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม The 22nd Ramathibodi Peidiatric Update 2008 "Smart Pediatric Practice" 1-5 ก.ย. 2551


 

   

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University