Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง ขอเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ค่ายแบ่งปันความรู้สู่น้องและชุมชน
  Post Date 23 ก.พ. 2554

ขอชวนพี่น้องที่รักในการทำกิจกรรม
ร่วมเสวนาสานสัมพันธ์คนทำกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายแบ่งปันความรู้สู่น้องและชุมชน

เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยนำความรู้สาขาที่ตนถนัดไปเผยแพร่แก่ชุมชนและโรงเรียน
ในวันที่ 24-28 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนโพธิ์ประทับช้าง ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

กิจกรรม

  • ทำกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน ประถมศึกษาชั้น 4 - 6
  • ร่วมพัฒนาโรงเรียน
  • ร่วมบริจาค หนังสือ สื่อการเรียน-การสอน และอุปกรณ์กีฬาฯ
  • กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ภาพกิจกรรม

กำหนดการวันที่ 24 มีนาคม 2554
7.00 น.

นักศึกษาออกเดินทางจาก ม. มหิดล มายังโรงเรียนโพธิ์ประทับช้าง ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร (หรือโรงเรียนที่เหมาะสม)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00-13.00 น. เดินทางถึงโรงเรียนโพธิ์ประทับช้าง
13.00-16.00 น. จัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนโพธิ์ประทับช้าง ต.โพธิ์ประทับช้าง (นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมจำนวน 4 โรงเรียน) จัดรถรับส่ง-นักเรียนให้มาทำกิจกรรม ณ โรงเรียนโพธิ์ประทับช้าง และจัดเตรียมที่พัก)
17.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ทีพัก
20.00 น. ประชุม ซักซ่อม แผนการจัดกิจกรรม

กำหนดการวันที่ 25 มีนาคม 2554
8.00-8.30 น. นักเรียนเดินทางมายังโรงเรียนโพธิ์ประทับช้าง ต.โพธิ์ประทับช้าง
8.30-9.00 น.

นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ (ฝ่ายลงทะเบียนฯ)

9.00-9.30 น. ประธานกล่าวเปิดค่ายฯ
9.30-10.30 น. กิจกรรมที่ 1 : ‘ละลายพฤติกรรม’ นักเรียนร่วมเสนอ ‘กฎค่าย’ เพื่อฝึกและรับรู้ ความต้องการ การอยู่ร่วมกันและขอบเขตของสังคม
10.30-10.45 น. พักรับประทาน อาหารว่าง
12.00-13.00 น. แบ่งกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (แปรงฟันหลังอาหาร)
13.00-16.00 น. กลุ่มที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด ต่อ
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน
            เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม
                  ด้านวิทยาศาสตร์
                  ด้านสาธารสุข
                  ด้านสังคมและวัฒนธรรม
16.00-16.30 น. นักเรียนเดินทางกลับบ้าน

กำหนดการวันที่ 26 มีนาคม 2554
8.30-9.00 น. นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ
กลุ่มที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์(ต่อ)
9.00-9.30 น.

กลุ่มที่ 2 ‘ละลายพฤติกรรม’

9.30-12.00 น. นักเรียนจัดทำเสื้อค่ายด้วยตัวเอง
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (แปรงฟันหลังอาหาร)
13.00-16.00 น. Walk Rally ‘ความรู้วิชาการ’ จำนวน 5 ฐาน (กลุ่ม ละ 20 คน)
ฐานที่ 1
ฐานที่ 2
ฐานที่ 3
ฐานที่ 4
16.00-16.30 น. นักเรียนเดินทางกลับบ้าน

กำหนดการวันที่ 27 มีนาคม 2554
8.30-9.00 น. นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ
9.00-9.30 น.

นักเรียนจะได้รับเสื้อค่ายที่ได้ทำด้วยตัวเองมาเปลี่ยนใส่

9.30-12.00 น. นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นที่ได้จากการร่วมกิจกรรม
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00-16.00 น. นักเรียน พี่นักศึกษา ครู และชาวบ้าน(ถ้ามี) ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
16.30-17.30 น. นักเรียนและพี่นักศึกษาเตรียมกิจกรรมและการแสดงรอบกองไฟ
17.30-19.30 น. รับประทานอาหารเย็นและ ‘กิจกรรมรอบกองไฟ’
19.30-19.45 น. ประธานปิดค่ายฯ
19.45-20.00 น. นักเรียนเดินทางกลับ

กำหนดการวันที่ 28 มีนาคม 2554
9.00-10.30 น. นักศึกษาตรวจสอบและดำเนินการด้านความสะอาดของสถานที่
11.00 น.

นักศึกษาเดินทางกลับ ม. มหิดล (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
       สามารถ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2554 หรือปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเข้ารับอบรมเต็มจำนวน 40 คน
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร. 02-441-4125 ต่อ 211 - 213 โทรสาร. 02-441-9511 งานกิจการนักศึกษา 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University