Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการต้นกล้า ครั้งที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  Post Date 20 ก.พ. 2555

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง
"โครงการต้นกล้า ครั้งที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล"
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ชั้น 4 ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

กำหนดการ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
09.00-09.30 น.

พิธีเปิดการอบรมโดย
ผศ. ดร.อาณดี นิติธรรมยง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ บัณฑิตวิทยาลัย

09.30-10.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-11.30 น. เรียงร้อยเล่าขานประสบการณ์คนทำกิจกรรม
โดย องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
11.30-12.00 น. สัมมนา เรื่อง “ขั้นตอนและการดำเนินงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา”
โดย คุณสุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. กิจกรรม Walk Rally
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15- 16.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้
เลือกองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

หมายเหตุ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 25 ก.พ. 2555 ได้รับสิทธิ์เดินทางกิจกรรมร่วมกับเราที่จังหวัด กาญจนบุรีพร้อมรับเสื้อ ฟรี
- กิจกรรม Walk Rally การแต่งกายควรเป็นเสื้อที่พร้อมร่วมกิจกรรม
- กำหนดวันกิจกรรมครั้ง 2 วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร. 02-441-4125 ต่อ 211 - 213 โทรสาร. 02-441-9511 งานกิจการนักศึกษา 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University