Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการอบรมการเป็นผู้นำนักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555
  Post Date 21 พ.ค. 2555

โครงการอบรมการเป็นผู้นำนักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555
ณ ชั้น 4 ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา*** รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คน

ผู้ที่เข้าอบรมสามารถมาเป็นผู้นำการทำกิจกรรมและร่วมกิจกรรมสัมมนานำเสนอโครงการ ทำกิจกรรมต่อบัณฑิตวิทยาลัย


กำหนดการ


08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00-09.15 น. พิธีเปิดการอบรม
09.15-10.15 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกภายในทีมงาน
โดยวิทยากร นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร
10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกภายในทีมงาน
โดยวิทยากร นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 น. ละลายพฤติกรรม
13.15-14.15 น. ขั้นตอนการเสนอโครงการ
14.15-14.30 น. รับประทานอาหารว่าง
14.30-15.30 น.. การจัดทำโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร. 02-441-4125 ต่อ 211 - 213 โทรสาร. 02-441-9511 งานกิจการนักศึกษา 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University