Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
       
  การเข้าศึกษาต่อ  
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
  วิธีการสมัคร  
  หลักฐานการสมัคร  
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 1)
 
  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
(รอบที่ 2)
 
  การสอบข้อเขียน  
  การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  รับสมัครออนไลน์  
  สถานะผู้สมัครสอบ  
  กำหนดการรับสมัครต่างๆ  
  กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2558
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
Admission (Thai Applicants)
Mahidol University
 
 

ประกาศ

 

กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2558  
กำหนดการรับเสมัคร  
กำหนดการต่างๆ
 
     
วิธีการสมัคร  
วิธีการสมัคร  
รับสมัครเฉพาะทาง Internet
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
     
   
 
     
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน   ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ
ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ,
วิชาความรู้ทั่วไปและ วิชาพื้นฐาน
     
สถานะผู้สมัครสอบ  
สถานะผู้สมัครสอบ  
ทาง Internet
     
การเข้าศึกษาต่อ
แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
การเข้าศึกษาต่อ
วันและเวลาเรียน
ปีการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
แบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ  
หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ

more >>

** ข้อมูลรายชื่อหอพักในเขตพื้นที่ต่างๆ

 

Contact us : Student Admission Section of Graduate Studies,
Mahidol University
25/25 Phuttamonthon 4 Rd., Salaya Phuttamonthon,
Nakhonpathom 73170 THAILAND
Tel : +66 ( 0 ) 2441 4125 ext. 208-210
Fax : +66 ( 0 ) 2441 9129
E-mail : gradthai@mahidol.ac.th


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University