Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการดีๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Post Date 11 ม.ค. 2554


ขอเชิญนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด
โครงการ NEW BLOOD NEW IDEA


สามารถส่ง โครงการเข้าประกวดโดยส่งผ่าน e-mail gradactivity@hotmail.com
ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา
02-411-4125 ต่อ 211-213

download : แบบฟอร์มส่งโครงการประกวด


หลักเกณฑ์การส่งโครงการเข้าประกวด
1. ต้องเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. นักศึกษาที่สนใจส่งโครงการเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละอย่างน้อย 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน
3. โครงการที่ส่งประกวดต้องเป็นโครงการกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ โครงการกิจกรรมด้านวิชาการ โครงการกิจกรรมด้านกีฬาและสันทนา
การ โครงการกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ โครงการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม โครงการ
กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่สนใจสามารถเลือกเขียนโครงการประกวดด้าน
ใดด้านหนึ่งตามที่สนใจ
4. แต่ละทีมสามารถส่งโครงการประกวดได้ไม่เกินทีมละ 2 โครงการ โดยให้เขียน หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ลักษณะกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ โดยทุกโครงการจะต้องมีอาจารย์
ประจำหลักสูตรเป็นที่ปรึกษาโครงการ
5. นักศึกษาผู้ที่สนใจสามารถส่งโครงการเข้าประกวดโดยส่งผ่าน e-mail gradactivity@hotmail.com

ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 โปรดระบุชื่อทีม ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ หลักสูตร คณะ และเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อกลับที่สะดวก


เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะตัดสินตามเกณฑ์ดังนี้
1. โครงการที่ประกวดจะต้องมีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ครบถ้วนและชัดเจน
2. สามารถดำเนินงานได้จริงและติดตามประเมินผลได้
3. สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เป็นอย่างดี
4. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. มีระยะเวลาในการดำเนินงานที่แน่นอน
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


รางวัล
1. ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ทีมแรกจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมนาโครงการ
สรรหาบุคคล สร้างสรรค์ กิจกรรมนักศึกษาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อนำเสนอโครงการของตนเองต่อว่าที่
สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2554
2. นักศึกษาและหลักสูตรที่ส่งโครงการเข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร


หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยติดต่องานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 02-411-4125 ต่อ 211-213

--------------------------------------------------------------------------------------

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2554

สภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความรักในกิจกรรม สมัครเข้ารับเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการบริหารการองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำมีการศึกษา 2554

    หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มีดังนี้
1.
กำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปี
2.
ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.
ควบคุมและให้ความสะดวกในการดำเนินงานของชมรมต่าง ๆ
4.
ประสานงานกับนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.
เสนอระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับองค์การนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ ต่อสภานักศึกษา
6.
เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการร้องขอ


    คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.
เป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทหรือเอก และประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในหมวดค่ากิจกรรมนักศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2554 เรียบร้อยแล้ว
2.
ทีมบุคคลที่สมัคร จะต้องประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่ (พื้นที่ที่นักศึกษาศึกษาอยู่ ได้แก่ 1.พื้นที่บางกอกน้อย 2. พื้นที่ราชวิถี 3. พื้นที่พญาไทและ 4.พื้นที่ศาลายา) จำนวนทีมบุคคลไม่น้อยกว่า 7 คน


    เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.
สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ


    ขั้นตอนการสมัคร
1. ทีมบุคคลสามารถ Download ใบสมัคร และ  ประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์ การเลือกตั้ง คณะกรรมการ บริหารองค์การ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554 ได้ที่ Web site http://www.grad.mahidol.ac.th
2.
ทีมบุคคล สามารถยื่นใบสมัคร ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยสาขา ทุกสาขา หรือ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย(ศาลายา) หรือ ทาง E-mail: gradactivity@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554


    กระบวนการคัดเลือก
1. นักศึกษาทุกคน สามารถลงคะแนนเสียง ได้ที่ Web site http://www. grad.Mahidol.ac.thได้ตั้งแต่
วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2554
2.
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ใน วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554


 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University