Warning: include(../header-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Website\th\scholarships\extend-distinguished-thesis-awards.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../header-base.php' for inclusion (include_path='.;C:\PHP\pear') in D:\Website\th\scholarships\extend-distinguished-thesis-awards.php on line 12

ขอขยายเวลาการรับสมัคร โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557


ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ขณะนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครไปแล้วนั้น เพื่อโปรดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จการศึกษาได้เสนอผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ และ/ หรือมีการจดสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอขยายเวลาการรับสมัครการขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


เปิดอ่าน   1,397  ครั้ง ส่งเข้าไลน์

  
      Facebook twitter Google Plus Call Center