Warning: include(../header-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Website\th\scholarships\distinguished-thesis-awards.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../header-base.php' for inclusion (include_path='.;C:\PHP\pear') in D:\Website\th\scholarships\distinguished-thesis-awards.php on line 12

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละ ปีการศึกษา ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดในด้านคุณภาพจำนวนหลายเรื่อง ดังจะเห็นได้จากการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ และ / หรือมีการจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดให้มีรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558

1. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสู่ภาครัฐและเอกชน
 2. เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตร
 3. เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
 5. เพื่อเป็นกลไกในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2. คุณลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอเข้ารับรางวัล

 1. เป็นวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาค้นคว้าและเขียนโดยผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557
 2. เป็นวิทยานิพนธ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย  ในการเขียน
 3. เป็นวิทยานิพนธ์ที่มีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ และ/หรือใช้ประโยชน์อย่างใด อย่างหนึ่ง  ดังนี้
  1. มีการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  โดยไม่จำเป็นต้องปรากฎชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก  แต่บทความวิจัยที่เผยแพร่ต้องระบุว่าเป็นผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. มีการนำไปจดสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ์
  3. มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ หรือมีการนำไปใช้ประโยชน์
  4. การนำไปเสนอในที่ประชุมวิชาการด้วยการบรรยาย / โปสเตอร์ 

3. การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

 1. ผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัล

  1. นักศึกษาผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้ผู้ที่เคยได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากบัณฑิตวิทยาลัยมาแล้วในหลักสูตรเดียวกัน ไม่มีสิทธิ์เสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นอีก
  2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ของนักศึกษาผู้เขียนวิทยานิพนธ์
  3. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาผู้เขียนวิทยานิพนธ์ศึกษาอยู่
 2. ทั้งนี้  ในการเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัล  ผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์ ต้องแสดงความยินยอมและเห็นชอบในการเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัล

  2. ผู้เสนอวิทยานิพนธ์ ต้องกำหนดว่าวิทยานิพนธ์จะจัดอยู่ในกลุ่มการเสนอขอรับรางวัลกลุ่มใด  โดยพิจารณาจากเนื้อหาของงานวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย กรณีที่คณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นเห็นว่างานวิจัยดังกล่าวควรอยู่ในกลุ่มอื่น คณะกรรมการฯ จะสอบถามความยินยอมในการปรับกลุ่ม  และขอปรับกลุ่มตามความเหมาะสม

  กลุ่มการเสนอขอรับรางวัลแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวภาพการแพทย์ ชีววิทยาระดับโมเลกุล จุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน เภสัชวิทยา เภสัชศาสตร์ พิษวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
  2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี ได้แก่ งานวิจัยทางด้านเคมีวิเคราะห์  เคมีอินทรีย์   เคมีอนินทรีย์  พอลิเมอร์  คณิตศาสตร์   ชีวสถิติ  ฟิสิกส์  วิศวกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
  3. กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์  ได้แก่ งานวิจัยทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์  แพทยศาสตร์  การพยาบาล  ทันตแพทยศาสตร์  เทคนิคการแพทย์  สาธารณสุขศาสตร์  สังคมศาสตร์การแพทย์  อาหารและโภชนาการ การวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ สังคมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  เป็นต้น
  4. กลุ่มที่ 4 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ได้แก่ งานวิจัยทางด้าน รัฐประศาสนศาสตร์  อาชญาวิทยากระบวนการยุติธรรม  สิ่งแวดล้อม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม  ประชากรศาสตร์  พฤติกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา  บริหารจัดการ  หลักสูตรและการสอน สิทธิมนุษยชน  งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดนตรี   เป็นต้น


  3. การเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี 2558  ให้ส่งผลงานเสนอไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  พร้อมด้วยเอกสารประกอบการพิจารณา  ต่อไปนี้      

  3.1 แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  จำนวน 10 ชุด   ซึ่งกรอกข้อมูลโดยนักศึกษาผู้เขียนวิทยานิพนธ์  เนื่องจากต้องระบุรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ และการเผยแพร่/และหรือ นำวิทยานิพนธ์ไปใช้ประโยชน์ (Download แบบฟอร์มได้ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th)
  -  สำหรับผู้เรียนในหลักสูตรนานาชาติ  ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ
  -  สำหรับผู้เรียนหลักสูตรปกติ  ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย อย่างใดอย่างหนึ่ง

  3.2 บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ชุด ฉบับภาษาไทย จำนวน 10 ชุด

  3.3 เอกสารรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม (โดยเขียนที่อยู่ติดบนเล่มวิทยานิพนธ์ เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้ส่งคืนผู้เสนอวิทยานิพนธ์ หลังการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์)

  3.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น และปรากฏชื่อในฐานข้อมูลสากล หรือวารสารเฉพาะบางสาขาวิชา จำนวน 10 ชุด
  หากกรอกใบสมัครไม่สมบูรณ์ และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาในข้อ 3.1– 3.4 ไม่ครบถ้วน บัณฑิตวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นและปรากฏชื่อในฐานข้อมูลสากล หรือวารสารเฉพาะบางสาขาวิชา จำนวน 10 ชุด

  4. วิทยานิพนธ์ที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจากคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นของบัณฑิตวิทยาลัย  นักศึกษาผู้เขียนวิทยานิพนธ์ต้องมานำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย  (Oral presentation) ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
  4.1 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เสนอผลงานเป็น ภาษาอังกฤษ
  4.2 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรปกติ เสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย อย่างใดอย่างหนึ่ง   
  4.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้น ต้องนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentation) ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 โดยนักศึกษาจะได้รับค่าพาหนะและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอผลงาน คนละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

4. รางวัลวิทยานิพนธ์

          4.1 รางวัลและมูลค่ารางวัล
                  4.1.1 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 1 รางวัล/กลุ่ม
                           - นักศึกษาระดับปริญญาเอก เงินรางวัล 50,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
                           - นักศึกษาระดับปริญญาโท   เงินรางวัล 30,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
                           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จะได้รับเฉพาะประกาศเกียรติคุณ
                  4.1.2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก เงินรางวัล25,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
                           - นักศึกษาระดับปริญญาโท   เงินรางวัล 15,000.- บาท และประกาศเกียรติคุณ
                           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จะได้รับเฉพาะประกาศเกียรติคุณ
                           * สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นจากคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ของบัณฑิตวิทยาลัย  และได้มานำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentation) และไม่ได้รับรางวัล จะได้รับประกาศเกียรติคุณ
         4.2 บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณารางวัลให้ทั้ง  4 กลุ่ม  หากคุณภาพวิทยานิพนธ์  ที่เสนอขอรับรางวัลในกลุ่มใดๆ ไม่ตรงตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
         4.3 การพิจารณาตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ของบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีการอุทธรณ์

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลวิทยานิพนธ์

  5.1 ต้องเป็นเรื่องที่แสดงความคิดริเริ่มไม่ซ้ำกับวิทยานิพนธ์ ตำรา

  5.2 ต้องระบุประเด็นปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ไว้ชัดเจน

  5.3 ต้องเลือกใช้วิธีการวิจัยและเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสม

  5.4 ต้องมีการเสนอผลงานที่ถูกระเบียบและแบบแผนของการเสนอวิทยานิพนธ์ มีการใช้ภาษา หรือการเสนอข้อมูลที่ชัดเจนในรูปเล่มวิทยานิพนธ์

  5.5 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 ข้อ ดังต่อไปนี้

  5.5.1 ก่อให้เกิดทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ ๆ หรือหักล้างทฤษฎีเดิม หรือแก้ไขเพิ่มเติมทฤษฎีเดิมในสาระสำคัญ

  5.5.2 สร้างระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือวิจัยใหม่ หรือหักล้างระเบียบวิธีวิจัยเดิม หรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสำคัญ

  5.5.3 ค้นพบกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีของการผลิต การประดิษฐ์ การบริหาร การบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ หรือปรับปรุง แก้ไขกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีเดิมอย่างสำคัญ

6. กำหนดการเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ


  การดำเนินการ

  ระยะเวลา

  เปิดรับแบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

  1 ธันวาคม 2558 – 29  มกราคม 2559

  **ขยายเวลาถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559**

  ประกาศรายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

  เมษายน 2559

  นักศึกษาผู้เขียน วิทยานิพนธ์ที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral presentation) จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย

  พฤษภาคม 2559

  ประกาศผลการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น

  มิถุนายน 2559 

  รับมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในงานปฐมนิเทศ
  นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  สิงหาคม 2559

7. การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 211- 212


เปิดอ่าน   8,833  ครั้ง ส่งเข้าไลน์

  
      Facebook twitter Google Plus Call Center