Warning: include(../header-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Website\th\scholarships\scholarship-60th-King-Bhumibol.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../header-base.php' for inclusion (include_path='.;C:\PHP\pear') in D:\Website\th\scholarships\scholarship-60th-King-Bhumibol.php on line 12

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีการศึกษา 2559

1. หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือ จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่างๆ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสําคัญ ของการให้โอกาส ทางการศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา อันเป็นกําลังที่สําคัญของชาติ จึงได้ริเริ่มการจัดโครงการ ทุนการศึกษา "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาส ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อดํารงไว้ ซึ่งพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก โดยตั้งเป็นกองทุน เพื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษา "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" โดยมุ่งหวังให้เป็นทุนการศึกษา ที่ทําให้นักศึกษาและสังคม ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ที่ทรงเป็น "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา"
 2. เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 3. เพิ่มโอกาสทำความดี โดยช่วยเหลือ และให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และศักยภาพสูง ให้ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ในมหาวิทยาลัยมหิดล และส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ ของประเทศ
 5. เพื่อสนับสนุนนโยบาย การเพิ่มจํานวนมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพ ในสาขาต่างๆ ของประเทศ เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มอัตราส่วน ของนักวิชาการ และนักวิจัย ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุน

 1. เป็นนักศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษา ในระดับปริญญาโทหรือเอก ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ที่สังกัดสาขาวิชา/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นหลักสูตรที่ได้แจ้งความจํานง ในการเข้าร่วมให้การสนับสนุนทุนฯ โดยสามารถดูรายชื่อของหลักสูตร/สาขาวิชาที่ร่วม ให้การสนับสนุนได้ ในท้ายประกาศของทุนฯ
 2. สําหรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรในระดับเกียรตินิยม (GPA > 3.25) ขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของหลักสูตรปริญญาตรี โดยต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.25 ขึ้นไป (เฉลี่ยรวมจนถึงภาคต้น ของปีการศึกษาปัจจุบัน ที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี) และมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ ผู้สมัครขอรับทุนต้องได้คะแนนมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ คือ   ต้องได้รับคะแนน IELTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT ที่ระดับ 54 คะแนนขึ้นไป หรือ  TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 480 ขึ้นไป หรือ MU GRAD TEST ที่ระดับ 60 คะแนนขึ้นไป
 3. สําหรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท โดยมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ก่อนเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 2559
  1. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50 หากมีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ได้รับ การยอมรับในฐานข้อมูลสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยื่นหลักฐานประกอบ)
  2. ผู้สมัครขอรับทุนต้องได้คะแนนมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ คือ ต้องได้รับคะแนน IELTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT ที่ระดับ 61 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL ITP ที่ระดับคะแนน 500 ขึ้นไป
 4. สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 และต้องมีผลการศึกษา เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.50 ขึ้นไป
 5. ผู้สมัครทุนฯ ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลผ่านการสอบข้อเขียน ที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร และสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ให้นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนฯ โดยตรงที่หลักสูตร ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาก่อน หรือภายในวันสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก

4. ลักษณะของการให้ทุนและระยะเวลาการให้ทุน

 1. ลักษณะการให้ทุน

  ประเภทที่ 1

  หลักสูตร / ผู้สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ สนับสนุน ยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ได้แก่

  - สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,900.- บาทต่อปี

  - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

  - สนับสนุนค่าลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (นักศึกษาระดับปริญญาเอก) รายละ 4,200 บาท

  - ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของหลักสูตร/สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด

  - ยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดกำหนด อาทิ ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ค่าอุปกรณ์พิเศษ และค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

  ประเภทที่ 2

  หลักสูตรยินดียกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับรหัสวิชาของหลักสูตร /สาขาวิชา ที่นักศึกษาสังกัด ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ค่าอุปกรณ์พิเศษ และค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ที่หลักสูตรเรียกเก็บ

  ประเภทที่ 3

  หลักสูตรยินดียกเว้นค่าหน่วยกิต สำหรับรหัสวิชาของหลักสูตร /สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด

 1. ระยะเวลาการให้ทุน แบ่งเป็น
  • ระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
  • ระดับปริญญาโท มีระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 ปีการศึกษา

5. จำนวนทุน

จำนวนทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 60 ทุน

6. การสมัครขอรับทุน

 1. นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ครองราชสมบัติและยื่นใบสมัครผ่านคณะกรรมการหลักสูตรที่สังกัด เพื่อให้นำส่งที่งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) หรือที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยทุกสาขาตามกำหนดระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

การรับสมัคร

ผลการพิจารณา

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2559

ภายใน  29  กุมภาพันธ์  2559
ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 25 เมษายน 2559

ในกรณีที่ยังมีจำนวนทุนเหลือบัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาประกาศรับสมัครเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาในรอบที่ 2 ต่อไป

2. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ของหลักสูตรต้นสังกัดที่นักศึกษาสมัครเข้าเรียน จะเป็นผู้ที่ ทำการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ทุนฯ กำหนดไว้

7. เอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอสมัครรับทุน

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครขอรับทุน ใช้แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดและแนบเอกสารดังนี้

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาผลการเรียน
 • สำเนาใบปริญญาบัตร
 • ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (MU Test)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาผลการเรียน
 • สำเนาใบปริญญาบัตร
 • ผลสอบคะแนน TOEFL หรือ IELTS
 • เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (เช่น ผลงานตีพิมพ์ ฯลฯ)
หากนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนแนบเอกสารไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

8. กระบวนการคัดเลือกและการพิจารณาให้ทุน

 1. การรับสมัคร นักศึกษาผู้สมัคร ต้องได้รับความเห็นชอบ จากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 2. การพิจารณาคัดเลือก เพื่อจัดสรรทุน บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธาน โดยมีรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่แต่งตั้งโดย บัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาตัดสิน ให้ทุนแต่ละประเภท

  ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ผู้สมควรได้รับทุน และจํานวนทุนที่สามารถจัดสรรได้ ในแต่ละปีการศึกษาให้แก่ นักศึกษาที่หลักสูตรเสนอชื่อมา การพิจารณาตัดสินของบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

9. เงื่อนไขการรับทุน

  บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการให้นักศึกษาที่ได้รับทุน ลงนามในข้อตกลงการรับทุน และเริ่มการให้ทุนสําหรับนักศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษาที่สมัคร

10. การสิ้นสุดการให้ทุน

 1. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้ทุน
 2. "ผู้รับทุน" ขอสละสิทธิ์การรับทุน
 3. "ผู้รับทุน" พ้นสภาพ หรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา หรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร
 4. "ผู้รับทุน" มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับและวินัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่ "ผู้รับทุน" ศึกษาอยู่
 5. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ "ผู้รับทุน" เสนอให้พิจารณาระงับทุน
 6. "ผู้รับทุน" มีผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้
  • ระดับปริญญาเอก นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจำปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
  • ระดับปริญญาโท นักศึกษาผู้ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมประจำปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25
 7. ผลการประเมินรายวิชาที่ลงทะเบียนปรากฏเป็นสัญลักษณ์ C หรือ U
 8. 11. การติดต่อ

  นักศึกษาผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 211-213 โทรสาร 0-2441-9511


  เปิดอ่าน   6,073  ครั้ง ส่งเข้าไลน์

  
      Facebook twitter Google Plus Call Center