Warning: include(../header-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Website\th\scholarships\international-academic-presentations.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../header-base.php' for inclusion (include_path='.;C:\PHP\pear') in D:\Website\th\scholarships\international-academic-presentations.php on line 12

การให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก(ทั้งนักศึกษาไทยและต่างประเทศ) จากคณะ/สถาบัน/ ส่วนงาน ที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บริหารเงินรายได้หลักสูตร ซึ่งได้รับเชิญให้เสนอผลงาน ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
 2. รายชื่อคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่สามารถขอรับทุนได้

 3. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก) และนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ดำเนินการเป็นวิทยานิพนธ์ได้ รวมทั้งได้รับการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว และต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
 4. ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปต่างประเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. ผู้ขอทุนจะต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรกของบทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอ และระบุชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่อยู่หนึ่งในท้ายชื่อของคณะผู้นำเสนอและผลงานที่จะนำเสนอจะต้องมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏในการนำเสนอผลงานทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation
 6. กรณีได้รับการสนับสนุนทุนบางส่วนในการเดินทางไปเสนอผลงานในครั้งนี้จากแหล่งทุนอื่น โปรดระบุชื่อทุนและแหล่งทุนทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
 7. หากทราบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิเรียกทุนคืนได้

2. ประเภทของการสนับสนุนเงินอุดหนุนที่จัดสรร

เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

3. จำนวนเงินทุนอุดหนุน

 1. ทวีปเอเชีย ทุนละ ไม่เกิน 15,000.- ถึง 30,000.- บาท
 2. ทวีปออสเตรเลีย ทุนละ ไม่เกิน 30,000.- ถึง 35,000.- บาท
 3. ทวีปยุโรป ทุนละ ไม่เกิน 45,000.- บาท
 4. ทวีปแอฟริกา ทุนละ ไม่เกิน 50,000.- บาท
 5. ทวีปอเมริกา ทุนละ ไม่เกิน 50,000.- บาท

4. กำหนดเวลาและการยื่นขอรับทุนอุดหนุน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้นักศึกษากรอกใบสมัครขอรับทุนระบบออนไลน์ ดังนี้

ครั้งที่ ช่วงการนำเสนอผลงาน ระยะเวลาการสมัครขอรับทุน วันประกาศผลทุน
1 1-31 ตุลาคม 2558 16 สิงหาคม – 15 กันยายน 2558 30 กันยายน 2558
2 1-30 พฤศจิกายน 2558 16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2558 30 ตุลาคม 2558
3 1-31 ธันวาคม 2558 16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2558 30 พฤศจิกายน 2558
4 1-31 มกราคม 2559 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2558
5 1-28 กุมภาพันธ์ 2559 16 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 29 มกราคม 2559
6 1-31 มีนาคม 2559 16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2559 29 กุมภาพันธ์ 2559
7 1-30 เมษายน 2559 16 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 31 มีนาคม 2559
8 1-31 พฤษภาคม 2559 1 – 31 มีนาคม 2559 29 เมษายน 2559
9 1-30 มิถุนายน 2559 1 – 30 เมษายน 2559 31 พฤษภาคม 2559
10 1-31 กรกฎาคม 2559 1 – 31 พฤษภาคม 2559 30 มิถุนายน 2559
11 1-31 สิงหาคม 2559 1 – 30 มิถุนายน 2559 29 กรกฎาคม 2559
12 1-30 กันยายน 2559 1 – 31 กรกฎาคม 2559 31 สิงหาคม 2559

 1. ในกรณีอยู่ในระหว่างรอการตอบรับจากที่ประชุม ให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนตามระยะเวลาที่กำหนดที่ตารางข้างต้น และเมื่อได้รับการตอบรับจากที่ประชุม ให้นักศึกษาส่งเอกสารใบตอบรับเพิ่มเติม มายังงานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
 2. กรณีที่นักศึกษาไปเสนอผลงานมาแล้ว ไม่สามารถสมัครขอรับทุน ย้อนหลังได้

5. คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน

 1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ประธานกรรมการ
 2. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ
 3. หัวหน้างานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย   เลขานุการ

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

 1. ผู้ขอทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการและมีเอกสารตอบรับให้เสนอผลงานทางวิชาการ
  • ในกรณีที่การประชุมนั้นมีการเสนอผลงานทั้ง ๒ ประเภท การเสนอผลงานแบบ Oral Presentation จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนสูงกว่าการเสนอผลงานแบบ Poster Presentation
  • ในกรณีที่เป็นการประชุมนานาชาติ (International) และมีการเสนอผลงานประเภท Poster Presentation เพียงอย่างเดียว จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเท่ากับการเสนอผลงานแบบ Oral Presentation
 2. ผู้ขอทุนต้องยื่นขอทุนภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้ตามประกาศ
 3. งานประชุมที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุน ควรจะเป็นงานประชุมที่ได้มาตรฐาน ได้แก่
  - จัดโดยองค์การ หรือ สภาวิชาชีพ
  - เป็นงานประชุมที่มี peer review สำหรับ abstract submission
  - Proceeding ของการประชุม ไม่ดำเนินการโดยผู้จัดการประชุม และ/หรือ สำนักพิมพ์ที่มีชื่ออยู่ใน Beall's lists
 4. การพิจารณาทุนในกรณีผู้ขอรับทุนเป็นจำนวนมาก และทุนอุดหนุนฯมีจำนวนจำกัดนั้น คณะกรรมการพิจารณาทุน มีความประสงค์ในการสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ บางกรณีจำเป็นต้องอนุมัติทุนสนับสนุนน้อยกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้
 5. กรณีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและถือเป็นที่ยุติไม่มีการอุทรณ์

7. เงื่อนไขการรับทุน

 1. นักศึกษาผู้ได้รับทุน ส่งเอกสารตามที่ประกาศไว้ในประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน ฯ มาที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์
 2. ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนรายงานผลการเสนอผลงานให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอผลงาน

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 211-213 โทรสาร 0-2441-9511


เปิดอ่าน   8,933  ครั้ง ส่งเข้าไลน์

  
      Facebook twitter Google Plus Call Center