Warning: include(../header-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Website\th\scholarships\graduate-loan59.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../header-base.php' for inclusion (include_path='.;C:\PHP\pear') in D:\Website\th\scholarships\graduate-loan59.php on line 12

การให้เงินยืม (Graduate Loan) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

1. วัตถุประสงค์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดสรรเงินทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นเงินยืมในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 นี้

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับเงินยืม

 1. เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับและชั้นปี ที่มีความประสงค์จะยืมเงินเพื่อการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัสปี 59 มีสิทธิ์ขอรับเงินยืมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป)
 2. ไม่เป็นผู้ซึ่งค้างชำระเงินประเภทต่าง ๆ แก่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่

3. มูลค่าเงินยืม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้นักศึกษาสามารถขอรับเงินยืมตามจำนวนที่นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน ตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ จำนวนเงินต้องไม่เกิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

4. กำหนดการับสมัครขอรับเงินยืม และการพิจารณาให้ทุน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเวลาการรับสมัครขอรับทุนและปิดรับแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบการสมัครเพื่อขอรับทุนยืม ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

กำหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย
วันสุดท้ายของการส่งเอกสาร 14 กรกฎาคม 2559 16 ธันวาคม 2559
สัมภาษณ์ผู้ขอรับเงินยืม 31 กรกฎาคม 2559 30 ธันวาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน 5 สิงหาคม 2559 5 มกราคม 2560

 1. นักศึกษาผู้สมัครขอรับเงินยืมสามารถ Download แบบฟอร์มการสมัครขอรับเงินยืม ต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครขอรับเงินยืม GR.SS.06 ให้ครบถ้วน โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และเสนอผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม และให้ยื่น ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และ/หรือสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด (หากเกินจากวันที่กำหนดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะไม่รับพิจารณา)
 2. เอกสารประกอบการขอสมัคร ฯ มีดังนี้
  • ประวัตินักศึกษาผู้สมัครขอรับเงินยืม
  • สำเนาเอกสารใบลงทะเบียนเรียนและใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้สมัครขอรับทุนเงินยืม
 3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับเงินยืม และกำหนดวันเข้ารับสัมภาษณ์เพื่อขอรับเงินยืม ณ บัณฑิตวิทยาลัยทุกสาขา
 4. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาให้เงินยืมแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการและการพิจารณาของบัณฑิตวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุดไม่มีการอุทธรณ์
 5. การประกาศผลการพิจารณาให้เงินยืม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเงินยืม ณ บัณฑิตวิทยาลัยทุกสาขาและทาง http://www.grad.mahidol.ac.th

5. การทำสัญญารับเงินยืม

 1. ให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้รับเงินยืม ต้องมารับสัญญารับเงินยืม และส่งเอกสารสัญญารับเงินยืมพร้อมเอกสารประกอบ ณ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) ตามระยะเวลาที่กำหนด
 2. นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้รับเงินยืมไม่มาทำสัญญากับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกำหนดเวลาใน ข้อ 2 โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ให้ถือว่า นักศึกษาสละสิทธิ์การรับเงินยืม

6. การรับเงินยืม การชำระเงินและการผ่อนชำระเงินคืน

 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินยืมให้กับนักศึกษาที่ได้รับเงินยืม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขาภายในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ที่นักศึกษาได้แจ้งไว้เท่านั้น
 2. นักศึกษาผู้ได้รับเงินยืม จะต้องชำระเงินคืนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภายใน 6 เดือนโดยผ่อนชำระเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือนและภายในวันที่ ๕ ของเดือน โดยมีระยะเวลาการชำระเงิน ดังนี้
  • ภาคต้น เดือนกันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
  • ภาคปลาย เดือนกุมภาพันธ์  - กรกฎาคม 2560
 3. กรณีที่นักศึกษามาชำระเงินล่าช้าเกินกว่าวันที่ 5 ของแต่ละเดือน นักศึกษาจะต้องชำระค่าปรับ ในอัตราวันละ 200 บาท (ยกเว้นวันที่ 5 ตรงกับวันหยุดราชการให้ผ่อนชำระในวันทำการถัดไป)
 4. การผ่อนผันการชำระเงินคืน นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระเงินยืมคืน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในช่วงเวลาที่กำหนดและประสงค์ผ่อนผันการชำระเงิน นักศึกษาต้องแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลในการขอผ่อนผัน และกำหนดระยะเวลาที่ชำระเงินคืนที่ชัดเจน ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธานคณะกรรมการหลักสูตร

7. เงื่อนไขของการรับเงินยืม

ถ้าผู้ได้รับเงินยืมต้องหยุดหรือยุติการศึกษาระหว่างภาคการศึกษาที่ได้กู้ยืมเงินไม่ว่าด้วย เหตุผลใด ให้ผู้รับเงินยืมส่งใช้เงินคืนแก่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยจะกำหนด

8. การติดต่อ

การติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทำสัญญาเงินยืม การชำระคืนเงินยืม ติดต่อโดยตรงที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 211-213 โทรสาร 0-2441-9511


เปิดอ่าน   3,618  ครั้ง ส่งเข้าไลน์
  
      Facebook twitter Google Plus Call Center