Warning: include(../header-base.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Website\th\scholarships\dean-list.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../header-base.php' for inclusion (include_path='.;C:\PHP\pear') in D:\Website\th\scholarships\dean-list.php on line 12

รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยผลการศึกษาดีเยี่ยมเป็นที่น่าเชิดชูเกียรติยศ จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าว โดยให้มีรางวัลและการบันทึกชื่อไว้ใน "DEAN'S LIST" ประจำปีการศึกษา 2556 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการยกย่อง และเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีผลการศึกษาดีเยี่ยม
 2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

2. คุณสมบัติของสมัคร

 1. มีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.90
 2. สำเร็จการศึกษาภายในกำหนดระยะเวลาของหลักสูตร
 3. มีการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่าในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ/หรือ วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย นิสัยโอบอ้อมอารี ไม่เห็นแก่ตัว และเป็นที่ยอมรับของทุกคนในหลักสูตร

3. รางวัลที่ได้รับ

ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งมีชื่อบันทึกไว้ใน "DEAN'S LIST" และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

4. วิธีการเสนอชื่อ

 1. เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 และจะต้องจบสมบูรณ์ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557
 2. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย ตามกำหนดระยะเวลาการพิจารณาจัดสรรรางวัล สำหรับผู้ที่จบในปีการศึกษา 2556 สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

5. หลักฐานที่ต้องแสดง

 1. ใบรับรองความประพฤติของนักศึกษาจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 3. ในกรณีที่ได้เสนอผลงานวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่าในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จะต้องแนบหนังสือเชิญจากหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดการประชุมและสำเนาเอกสารการเสนอผลงาน ทั้งนี้ต้องนำเสนอผลงานภายในวันที่ 18 เมษายน 2557
 4. ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ผู้ขอรับรางวัลจะต้องมีชื่อเป็นลำดับแรกหรือเป็นเจ้าของผลงานตีพิมพ์ (Corresponding author) พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ได้รับการตอบรับจากสำนักพิมพ์ ซึ่งต้องระบุชื่อวารสาร, ปีที่พิมพ์ (Year), หรือเล่มที่พิมพ์ (Volume) และฉบับที่พิมพ์ให้ชัดเจน พร้อมทั้งสำเนาเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (Reprint)
 5. ***หากนักศึกษาที่ขอรับทุนแนบเอกสารไม่สมบูรณ์ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

6. เกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล

 1. บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่พิจารณาจัดสรรรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา "DEAN'S LIST" ซึ่งมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน และรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการ
 2. ผลการพิจารณาจัดสรรรางวัลของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. กำหนดการแจ้งผลการพิจารณารางวัล

ประกาศ ณ บัณฑิตวิทยาลัยสาขาทุกแห่ง และที่ www.grad.mahidol.ac.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

8. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 211-213 โทรสาร 0-2441-9511


เปิดอ่าน   3,862  ครั้ง ส่งเข้าไลน์

  
      Facebook twitter Google Plus Call Center