วันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

โครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาเห็นว่านักศึกษาปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและที่ผ่านมาเป็นกลุ่มหลักที่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ดังนั้นจึงเห็นควรมีช่องทางที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีศักยภาพสูงทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดี และมีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในสาขาวิชาเดิม หรือต่างสาขาวิชา มีโอกาสได้เรียนบางรายวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาขณะศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งนอกจากจะเป็นแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นให้นักศึกษาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่องแล้ว นักศึกษายังสามารถวางแผนการเรียนล่วงหน้า ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้เวลาในการศึกษาน้อยกว่านักศึกษาทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการการศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 111
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 309,310