วันอังคารที่   11   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

โครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ในขณะที่กำลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี

  • เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการการศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 111
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 309,310