วันพุธที่   22   มกราคม   พ.ศ. 2563

โครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

  • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

  • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75 ทั้งนี้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือส่วนงาน สามารถกำหนดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สูงกว่า 2.75 ได้ตามที่เห็นสมควร

  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือส่วนงานกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  • นักศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับกรณีรายวิชาที่หน่วยงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาหรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และหัวหน้าส่วนงานที่กำกับดูแลรายวิชากลาง

เข้าร่วมโครงการ

ช่วงเวลาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ลำดับ กิจกรรม ช่วงเวลา
1 สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ 4 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
2 การชำระเงินค่าลงทะเบียนวันสุดท้ายของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับอนุัติให้ลงทะเบียน 3 มกราคม 2553
3 ลดรายวิชา/ขอคืนเงินค่าหน่วยกิต 0 543 - 0 543
4 เปิด-ปิดภาคการศึกษา 0 543 - 0 543

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการการศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 111
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 309,310