วันพุธที่   22   มกราคม   พ.ศ. 2563

โครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาเอก

คุุณสมบัติ
ผู้สมัคร
หลักสูตรที่เปิด เปิดรับจำนวน(วิชา)
ไม่พบข้อมูล

ระดับปริญญาโท

คุุณสมบัติ
ผู้สมัคร
หลักสูตรที่เปิด เปิดรับจำนวน(วิชา)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PROSTHETICS, ORTHOTICS AND PEDORTHICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
4
คณะวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN EXERCISE PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
1
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
3
คณะเภสัชศาสตร์
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการกำกับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN REGULATORY SCIENCE FOR PHARMACEUTICAL AND HEALTH PRODUCTS (INTERNATIONAL PROGRAM)
6
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
คุณสมบัติศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณสมบัติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND WATER RESOURCES ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
5
คุณสมบัติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
1
คุณสมบัติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
2
คุณสมบัติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
4
คุณสมบัติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CYBER SECURITY AND INFORMATION ASSURANCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
3

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

คุุณสมบัติ
ผู้สมัคร
หลักสูตรที่เปิด เปิดรับจำนวน(วิชา)
ไม่พบข้อมูล

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

คุุณสมบัติ
ผู้สมัคร
หลักสูตรที่เปิด เปิดรับจำนวน(วิชา)
ไม่พบข้อมูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการการศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 111
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 309,310