วันอังคารที่   11   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

โครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับปริญญาโท

คุุณสมบัติ
ผู้สมัคร
หลักสูตรที่เปิด เปิดรับจำนวน(วิชา)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN IMMUNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
1
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
2
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH SCIENCE EDUCATION
8
คณะวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED MATHEMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
8
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TRANSLATIONAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
2
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คุณสมบัติศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HEALTH SOCIAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
2
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
คุณสมบัติศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
2
คุณสมบัติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
1
คุณสมบัติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
2
คุณสมบัติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
8
คุณสมบัติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
5
คุณสมบัติวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY TRANSPORTATION SYSTEM (INTERNATIONAL PROGRAM)
4
วิทยาลัยราชสุดา
คุณสมบัติศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคพิเศษ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
9
คุณสมบัติศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
1
คณะกายภาพบำบัด
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)
6
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
2
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
คุณสมบัติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MOLECULAR GENETICS AND GENETIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
1

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

คุุณสมบัติ
ผู้สมัคร
หลักสูตรที่เปิด เปิดรับจำนวน(วิชา)
ไม่พบข้อมูล

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

คุุณสมบัติ
ผู้สมัคร
หลักสูตรที่เปิด เปิดรับจำนวน(วิชา)
ไม่พบข้อมูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการการศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 111
งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 0 2441 4125 ต่อ 309,310