วันพุธที่   20   มิถุนายน   พ.ศ. 2561

โครงการพิเศษ : เรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรหรือส่วนงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้า ระดับบัณฑิตศึกษา

  • เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเป็นส่วนงานที่อยู่ภายใต้การประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ไม่ขัดข้องในการรับนักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เข้าศึกษาบางรายวิชาร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และยินดีให้คำแนะนำ ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาปริญญาตรีระหว่างที่ศึกษาร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

หลักสูตรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ที่นี่

หมายเหตุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลรายวิชากลางของส่วนงาน พิจารณาอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียนระหว่าง 9 กรกฏาคม 2561 - 27 กรกฏาคม 2561