Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ปฏิทินการศึกษา  
  ข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ  
  ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์  
  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  อัตราค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
  Download แบบฟอร์มต่างๆ  
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ม.มหิดล  
  บริการนักศึกษา  
  ระบบพัฒนาและประกันคุณภาพ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา(Intranet)
 
  การจัดทำเอกสารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (Intranet)
 
  จริยธรรมการวิจัย  
  การสอบ/อบรมภาษาอังกฤษ  
  Class Schedule for Academic Year 2013  
Academic Information
Mahidol University

บฑ.1การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - เมื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่านแล้ว ให้เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้ง

บฑ.2กำหนดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาที่ได้ทำการศึกษาวิจัย และเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นแล้ว มีความพร้อมที่จะเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ จึงขอกำหนดวันสอบและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง (ส่ง บฑ.2 ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 15 วัน)

บฑ.26ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่านักศึกษา ได้ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอจบการศึกษา

บฑ.27กำหนดการสอบประมวลความรู้ และคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ข. - สำหรับนักศึกษาแผน ข. ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด และขอสอบประมวลความรู้ต่อหลักสูตร เมื่อหลักสูตรเห็นชอบจะเสนอคณะกรรมการสอบ/และกำหนดการสอบ เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง (ส่ง บฑ.27 ก่อนวันสอบ 15 วัน)

บฑ.28ขอเก็บข้อมูล
ขอเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หากนักศึกษาจำเป็นต้องไปขอเก็บข้อมูล ที่หน่วยงานใด ให้ใช้ บฑ.28 ขอให้บัณฑิตวิทยาลัย ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานนั้น (ส่ง บฑ.28 ก่อนกำหนดขอเก็บข้อมูล 10 วัน)

บฑ.3ผลสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - สำหรับแจ้งผลการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบ

บฑ.30ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ขอให้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย - ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หากเครื่องมีวิจัยของนักศึกษาจำเป็น ต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้ใช้ บฑ.30 นี้ สำหรับให้บัณฑิตวิทยาลัย ออกหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

บฑ.33ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - สำหรับแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบ

บฑ.35กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ และคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) - สำหรับนักศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต จะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอวิทยานิพนธ์ (ส่ง บฑ.35 ก่อนวันสอบ 15 วัน)

บฑ.36ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
ผลการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแผน ข. - สำหรับแจ้งผลการสอบประมวลความรู้ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วันหลังจากวันสอบ (บัณฑิตวิทยาลัยต้องได้รับผลการสอบประมวลความรู้จากหลักสูตรก่อนที่จะพิจารณาอนุญาติให้นักศึกษาแผน ข. สอบสารนิพนธ์ได้)

บฑ.37ผลการแก้ไข การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

บฑ.38ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) - สำหรับแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 15 วัน หลังจากวันสอบ

บฑ.39กำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานินพธ์/สารนิพนธ์
การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แล้ว ให้เสนอรายนามคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และกำหนดสอบเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง (ส่ง บฑ.39 ก่อนวันสอบ 15 วัน)

บฑ.4ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ - สำหรับแจ้งผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย (กรณีที่ นักศึกษาได้สอบไปแล้วและผลการสอบ ปรากฏผลผ่านโดยมีเงื่อนไข หรือสอบไม่ผ่าน)

บฑ.40การเผยแพร่ Abstract ทาง Internet
แจ้งความประสงค์ขอเผยแพร่ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ (Abstract) ทาง Internet - สำหรับให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ ขอเผยแพร่ หรือไม่ต้องการเผยแพร่ Abstract ทาง Internet

บฑ.42แบบฟอร์มการรายงานผลและประเมินผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
นักศึกษาที่ลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องรายงานการทำวิทยานิพนธ์ที่ดำเนินในแต่ละภาคการศึกษาต่อประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับการประเมินผลความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษา

บฑ.44การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

บฑ.48การขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

บฑ.49การขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

บฑ.5การเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา
การเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้แก่นักศึกษา - สำหรับนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ "ผ่าน" และได้จัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ และแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้งปฏิบัติตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาอื่นๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ประธารคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรจะเสนอขออนุมัติให้ปริญญาให้แก่นักศึกษา

บฑ.50Turnitin Originality Report

Total: 21 Forms

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University