Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
       
  รายละเอียดโครงการฯ  
  กำหนดการรับสมัคร  
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
  ขั้นตอนการสมัคร  
  หลักฐานการสมัคร  
  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  
  รับสมัครออนไลน์  
  สถานะผู้สมัครสอบ  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา
     
 
โครงการเพิ่มช่องทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
Mahidol University
  • หลักการและเหตุผล
    บัณฑิตวิทยาลัยได้เล็งเห็นศักยภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความสามารถสูงที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ จึงเปิดโอกาสและช่องทางการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดยการเปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้สมัครจะต้องผ่านการพิจารณาจากหลักสูตรสาขาวิชาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นในการเข้าศึกษาต่อให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการเพิ่มช่องทางการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วัตถุประสงค์
    1. เพื่อเพิ่มช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
    2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีศักยภาพและ ความสามารถสูง ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาโท


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University