Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  Scholarships  
  Awards  
  Apply Scholarship  
Scholarship
Mahidol University
 
เรื่อง ขอขยายเวลาการรับสมัครการรางวัลวิทยานิพนธ์ โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
 
 
Download File รายละเอียดการรับสมัคร
 
   ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครโครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ขณะนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครไปแล้วนั้น  เพื่อโปรดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำเร็จการศึกษาได้เสนอผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ  และ/ หรือมีการจดสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ รวมทั้งมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอขยายเวลาการรับสมัครการขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗  

                                                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗
                                                                  
                                                       (ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ)

                                                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 


Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University