สรุปเหรียญกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (กันภัยมหิดลเกมส์)

อันดับ สถาบัน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 24 11 10 45
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 15 7 35
3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5 1 2 8
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 9 10 23
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 4 10 17
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 1 1 5
7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 3 6 11
8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 4 3 8
9 มหาวิทยาลัยบูรพา 1 2 3 6
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 1 6 8
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 0 5 6
12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0 2 2 4
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 1 4 5
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 1 0 1
15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 0 1 0 1
16 มหาวิทยาลัยทักษิณ 0 0 1 1
17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 0 0
รวม 58 56 70 184

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2557