Mahidol University
Home Message from the Dean Feedback Sitemap
English Version
เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ข้อมูลด้านการศึกษา การรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมต่างๆ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา กระดานข่าว
       
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประชุมวิชาการ  
  อบรมและสัมมนา  
  กิจกรรมนักศึกษา  
  บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  
  ข่าวรับสมัครงาน  
  ภาพกิจกรรม  
  Visual media of Interest  
Events
Mahidol University
   
   
เรื่อง โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
 โครงการ Post Date 3 ธันวาคม 2557


โครงการ
"ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย"
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธนะวันต์
1. หลักการและเหตุผล

      ในการสอบคัดเลือกนักศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับความสนใจจากนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ซึ่งการสอบคัดเลือกนักศึกษาจะมีการทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษ ซึ่งการสอบคัดเลือกนักศึกษาจะมีจำนวนผู้สอบผ่านภาษาอังกฤษเป็นจำนวนน้อย ทำให้เกิดปัญหา ความรู้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ บัณฑิตวิทยาลัย จึงมีมาตรการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดย การรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าศึกษา และกำหนดกระบวนการในการดูแลให้นักศึกษาที่เข้ามา ศึกษาแต่ยังไม่ผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ให้สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด
      บัณฑิตวิทยาลัย จึงมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้า ศึกษา โดยการจัดทำโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่มีผลการเรียน ดีเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลสอบผ่านมีอายุใช้ได้ 2 ปีนับตั้งแต่วันสอบโครงการฯ นี้

2. วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสำรวจความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่มีระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ได้ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test)โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบและสามารถนำผลการสอบที่มีผล “ผ่าน” มายื่นประกอบในการสมัครสอบเข้า ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหิดลได้
 5. เพื่อให้สิทธิประโยชน์กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย สำหรับผู้ทดสอบผ่านจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ ในกรณีที่ยังไม่มี ผลผ่านจากการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษายังสามารถสอบวิชาภาษาอังกฤษได้ในวันสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ (ตามสิทธิ์)
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษของตนเอง และนำผลการสอบมายื่นสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่มีผลการเรียนดีสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล มากขึ้น
 3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. กลุ่มเป้าหมาย

      นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป จำนวนประมาณ 300 - 400 คน

5. กำหนดการดำเนินการ

การดำเนินการ
กำหนดการ
1. ประชาสัมพันธ์
1 ธ.ค. 57 - ก.พ. 58
2. รับสมัครที่ Website : www.grad.mahidol.ac.th
1 ธ.ค. 57 - 20 ก.พ. 58
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ Website : www.grad.mahidol.ac.th
24 ก.พ. 58
4. แนะแนวการเข้าศึกษาต่อ และเพิ่มพูนทักษะ (ติว) ก่อนการสอบ
28 ก.พ. 58 (เช้า)
5. สอบ
28 ก.พ. 58 (บ่าย)
6. ประกาศผลการสอบทาง internet ที่ Website : www.grad.mahidol.ac.th
5 มี.ค. 58

6. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร **
 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ณ วันสมัครสอบ)
 3. บุคคลที่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลโดย
โทร. 02-441-4125 ต่อ 208 - 210 โทรสาร. 02-441-9129 งานรับนักศึกษา 
ข่าวอื่นๆ

Back Go to top page
You are visitor number
Since 14-11-2013
Graduate Studies
Mahidol University